Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo: Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Witkowo Solar Park” o mocy przyłącz

Witkowo, dnia 29.01.2024 r.

OŚ.6220.1.2022

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 72 ust. 6, art. 74 ust. 3 i 3a, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podaje do publicznej wiadomości informację o:

- wydaniu na wniosekSpółki Grand Solar 17 Sp. z o.o., ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Konrada Deredasa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Witkowo Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ruchocin, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 250 i 251, obręb Ruchocin, gmina Witkowo,

- możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnieniami, opinią i uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w  terminie  30  dni od  daty  podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1 - inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w godzinach pracy Urzędu.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób.

Obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie wraz z treścią decyzji w dniu 29.01.2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.witkowo.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ruchocin.

Burmistrz

Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Marian Gadziński

Otrzymują:

  1. Grand Solar 17 Sp. z o.o., ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa (Inwestor) reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Konrada Deredasa.
  2. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie:

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo,

- tablica ogłoszeń Sołectwa Ruchocin,

- Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

3. a/a.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Decyzja środowiskowa
(wprowadził: Piotr Janowicz 2024-01-29 14:55:16)
rozmiar pliku: 12.3Mb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz