Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla terenu działki 47/8 w mieście Witkowo

Witkowo, dnia 7 listopada 2023 r.

ITp.6722.1.2022

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XLVII/362/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 47/8, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 listopada 2023 r. do 6 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo,  pok. 14 w godzinach urzędowania. Projekt mpzp dostępny jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo pod adresem www.bip.witkowo.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62 230 Witkowo,  sala 1 o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do planu i do prognozy należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, na adres ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub droga elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ugim@witkowo.pl, lub ePUAP urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2023 r. Wnioski do prognozy mogą być składane także ustnie do protokołu.

 Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Marek Wiatrowski

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)     Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

2)     Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, z siedzibą: ul. Gnieźnieńska1, 62-230 Witkowo

3)     Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,

4)     Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5)     Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)     Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami),

7)     Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,

8)     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo: e-mail:inspektor@osdidk.pl

drukuj pobierz pdf    

wstecz