Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo: Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej Budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastruktur

Witkowo, dnia 04.10.2023 r.

OŚ.6220.8.2023

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Zgodnie z art. 49, art. 49a, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek Spółki SOLARTECH 3 Sp. z o.o., Miechowice 37, 88-101 Inowrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 110, 111, 112, 113, 114, 180, 181, 182, 183, 184, obręb Ruchocinek, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie”.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Kole o opinie dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym, w toku postępowania, strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

W niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w dniu 04.10.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.witkowo.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ruchocinek.

Z upoważnienia Burmistrza

Gminy i Miasta Witkowo
(-) Piotr Janowicz

Otrzymują:

  1. SOLARTECH 3 Sp. z o.o., Miechowice 37, 88-101 Inowrocław (Inwestor).
  2. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie:

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo,

- tablica ogłoszeń Sołectwa Ruchocinek,

- Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

3. a/a.

drukuj pobierz pdf    

wstecz