Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo - Budżetowym UGiM w Witkowie

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej
w Referacie Finansowo - Budżetowym
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
(umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu)Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, rachunkowość lub finanse.
3. Znajomość procedur postępowania administracyjnego oraz podatkowego, umiejętność sporządzania decyzji i ich uzasadnienia.
4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office) i Internetu.
5. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
6. Umiejętność interpretacji przepisów podatkowych.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
8. Znajomość zagadnień z zakresu ustaw: Ordynacja podatkowa, o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
9. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole.
10. Posiadanie minimum 3 letniego stażu pracy na podobnym stanowisku.


Wymagania dodatkowe:
1)    komunikatywność,
2)    umiejętność pracy w zespole,
3)    umiejętność organizowania pracy własnej,
4)    kreatywność,
5)    obowiązkowość,
6)    dyspozycyjność,

Do głównych zadań pracownika będzie należało prowadzenie spraw z zakresu księgowości budżetowej w tym m.in.:

1.    Sporządzanie dyspozycji przelewowych środków m.in. do jednostek budżetowych, rat kredytów, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2.    Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.
3.    Przygotowywanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów.
4.    Prowadzenie księgowości budżetowej:
1)    Dekretacja dokumentów księgowych,
2)    Ewidencja wpływów i rozchodów środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
3)    Ewidencja syntetyczna dochodów,
4)    Ewidencja kredytów i pożyczek bankowych.
5.    Wykonywanie czynności związanych z członkostwem prac w Komisjach Przetargowych (członek Komisji ds. weryfikacji ofert) zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej, m.in. przygotowywanie i przekazywanie Komisji informacji dotyczących wpływów wadium przed otwarciem ofert.
6.    Prowadzenie dokumentacji korespondencji referatu.
7.    Sprawdzanie poprawności dowodów księgowych pod względem zgodności z wymogami art. 21 i art. 22 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Wymagane dokumenty:
1)    List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
2)    Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru).
3)    CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.
4)    Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
5)    Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia.
6)    Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
7)    Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych.
8)    Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
9)    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
10)    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.
List motywacyjny, CV kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1.    Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, budynek piętrowy bez windy.
2.    Praca przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie.

W lutym 2023r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 1,28.


Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2023r. do godz. 1500 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej” (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Tel. 61 4778 194.


Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt. 5 zawierają dane osobowe wykraczające poza wyszczególnione tam informacje niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, należy złożyć oświadczenie opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisu prawa, dla potrzeb niniejszego naboru”. Pod klauzulą zgody należy złożyć podpis.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku pozyskiwania danych osobowych, o której mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych w artykule 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE), jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pod adresem www.bip.witkowo.pl .


drukuj pobierz pdf    

wstecz