Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi aktualne: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dębina, Mielżyn i Ruchoc

Ogłoszenie nr 547050-N-2020 z dnia 2020-06-03 r.

Gmina i Miasto Witkowo: Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Witkowo, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Gnieźnieńska  1 , 62-230  Witkowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 778 194, e-mail infrastruktura@witkowo.pl, faks 614 778 855.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.witkowo.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.witkowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie - pok. nr 21.

Adres:

ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek

Numer referencyjny: ITz.271.9.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek.”, tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami. W zakres robót wchodzą prace związane z wytyczeniem trasy przebiegu rurociągu, zabezpieczenie i oznakowanie terenu, czasowa zmiana organizacji ruchu, roboty ziemne, konstrukcyjne i budowlano – montażowe wraz z przewiertami i przejściami na kolektorach, roboty drogowe obejmujące odtworzenie nawierzchni, płukanie i próby szczelności, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, dokumentacja powykonawcza. Przyjmuje się rozliczenie kosztorysowe. Jeśli zaistnieje konieczność zastosowania igłofiltrów – podstawą do rozliczenia pozycji wg przyjętej w kosztorysie ofertowym stawki zgodnie z dziennikiem pompowań zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Dokumentację w formie załączników zamieszczono na stronie internetowej. Ponadto istnieje możliwość zapoznania się z projektem w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.

Część 1 postępowania:

Dębina.

Należy wykonać kolektory tłoczne T-2 i T-3 o łącznej długości 798mb: Ø110mm o dł. 518 mb i Ø90 o dł. 280 mb, kolektory grawitacyjne Ø200 od S-4 do S-9 o dł. 1318 mb i kanały boczne Ø160 mm i Ø63mm o dł. 454mb wraz z 2 przepompowniami przejazdowymi P-2 i P-3 Ø120mm i 1 przydomową PP-1.

Część 2 postępowania:

Mielżyn.

Należy wykonać kolektory grawitacyjne Ø200 od S-1, S-2, S-3 o dł. 1247,00 mb, kolektor tłoczny T-1 Ø90 o dł. 462,00 mb, i kanały boczne Ø160 mm o długości 71 mb, 1 przepompownię sieciową P-1 Ø120 mm.

Część 3 postępowania:

Ruchocinek.

Należy wykonać kolektory grawitacyjne Ø200 od S-12,13,14,15,16 o dł. 1277,00 mb i kanały boczne Ø160 mm o długości 128 mb.

UWAGA!

a) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i wiedzą techniczną.

b) Dokumentacja projektowa dotyczy większego zakresu. Zakres zamówienia (odcinki – długości sieci kanalizacyjnej) został określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarach robót.

c) Jeżeli w SIWZ (wraz z załącznikami) wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym, nazwą lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu, takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubatura, gęstość, kształt, kolorystyka, struktura, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy/usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).

d) Kosztorys ofertowy Wykonawca sporządza na własny koszt w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dokumenty m.in.: dokumentację projektową, przedmiary, opis przedmiotu zamówienia itp. Stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym posłużą do ustalenia wartości za wykonane roboty budowlane.

e) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi.

f) Wszystkie materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, w pierwszym gatunku, posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami, normami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie inspektora nadzoru przedstawić przed wbudowaniem materiałów/produktów oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorach częściowych oraz końcowym robót. Ww. materiały/produkty winny spełniać postanowienia aktualnej ustawy o wyrobach budowlanych.

g) Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodniony z właściwymi zarządcami dróg, komendą Powiatową Policji oraz organem zarządzającym ruchem. Uzgodniony projekt należy przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.

h) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do odbioru pełną dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

i) Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie.

j) Wymagania dot. gwarancji: Ustala się min. 5-letni termin gwarancji. Warunki określono w istotnych postanowieniach umowy.

k) Zamawiający w części 2 i 3 może dokonać płatności za wykonane roboty budowlane dopiero w 2021 r.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232440-8

45000000-7

45200000-9

45230000-8

45232400-6

45232410-9

45232423-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-10-29

II.9) Informacje dodatkowe: W związku z podziałem zamówienia na części każda z nich będzie zrealizowana w innym terminie: - Część 1 zamówienia do 21.12.2020 r. - Część 2 zamówienia do 29.10.2021 r. - Część 3 zamówienia do 27.08.2021 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

a) Doświadczenie Wykonawcy

- Część 1 postępowania: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej, w ramach której zostały wykonane kolektor/y tłoczny/e (Zamawiający nie określa długości)., kolektor/y grawitacyjny/e o łącznej długości min. 1000 mb wraz z przykanalikami oraz min. 1 przepompownią przejazdową.

- Część 2 postępowania: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej, w ramach której zostały wykonane kolektor/y grawitacyjny/e o łącznej długości min. 1000 mb., kolektor/y tłoczny/e (Zamawiający nie określa długości) wraz z przykanalikami oraz min. 1 przepompownią sieciową.

- Część 3 postępowania: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej, w ramach której zostały wykonane kolektor/y grawitacyjny/e o łącznej długości min. 1000 mb. wraz z przykanalikami.

- Dotyczy wszystkich części: W celu potwierdzenia spełniania warunku należy załączyć:
• Wykaz robót budowlanych stanowiący załącznik do SIWZ;

• Dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) Uprawnienia Wykonawcy

- Część 1, 2 i 3 postępowania Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych – kierownikiem budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, lub równoważne, posiadającym aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (podać datę ważności na załączniku do SIWZ). W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania tego samego kierownika w każdej części. W celu potwierdzenia spełniania warunku należy załączyć: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiący załącznik do SIWZ;

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – załącznik nr 5;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4.

Dokumenty zgodnie z pkt 6 i 8 SIWZ oraz 9 i 10 SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zgodnie z punktem 16 SIWZ: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1) Część 1 zamówienia: 20.000,00 zł, 2) Część 2 zamówienia: 20.000,00 zł, 3) Część 3 zamówienia: 20.000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część 1 zamówienia:

1. Strony mają prawo do zmiany terminu wykonania robót:

1) przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian w projekcie,

e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie, np. wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) gdy wystąpią działania osób trzecich powodujące przewlekłość postępowania, wstrzymanie robót,

h) jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym w szczególności okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2,

i) jeżeli wystąpi awaria niezawiniona czynnościami lub niewynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,

j) gdy wystąpią okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.

2) Wykonawca może wykonać umowę oraz jej etapy przed terminem określonym w umowie i harmonogramie. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu.

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Pr. Bud,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

i) zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy.

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.

4. Zmiany przedstawicieli stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych im funkcji. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.

5. Zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z udziału podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

7. Jeżeli Wykonawca jest uprawniony w myśl niniejszej umowy do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie § 12 pkt 1. umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 3. lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

8. Wniosek, o którym mowa w pkt 7. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 7., wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 7 pkt 1 ppkt 2 lit e), i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

10. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

12. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 10. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

13. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 7. wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

14. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

15. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

16. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

17. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Część 2 zamówienia

1. Strony mają prawo do zmiany terminu wykonania robót:

1) przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian w projekcie,

e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie, np. wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) gdy wystąpią działania osób trzecich powodujące przewlekłość postępowania, wstrzymanie robót,

h) jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym w szczególności okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2,

i) jeżeli wystąpi awaria niezawiniona czynnościami lub niewynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,

j) gdy wystąpią okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.

2) Wykonawca może wykonać umowę oraz jej etapy przed terminem określonym w umowie i harmonogramie. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu.

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Pr. Bud,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

i) zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy:

1) odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.

2) w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy:

a) zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT,

b) zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad wprowadzenia nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad dotyczących ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych,

d) zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

4. Zmiany przedstawicieli stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych im funkcji. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.

5. Zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z udziału podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

7. Jeżeli Wykonawca jest uprawniony w myśl niniejszej umowy do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie § 12 pkt 1. umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 3. lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

8. Wniosek, o którym mowa w pkt 7. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 7., wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 7 pkt 1 ppkt 2 lit e), i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

10. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

12. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 10. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

13. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 7. wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

14. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

15. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

16. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

17. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Część 3 zamówienia

1. Strony mają prawo do zmiany terminu wykonania robót:

1) przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian w projekcie,

e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie, np. wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) gdy wystąpią działania osób trzecich powodujące przewlekłość postępowania, wstrzymanie robót,

h) jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym w szczególności okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2,

i) jeżeli wystąpi awaria niezawiniona czynnościami lub niewynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,

j) gdy wystąpią okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.

2) Wykonawca może wykonać umowę oraz jej etapy przed terminem określonym w umowie i harmonogramie. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu.

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Pr. Bud,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanym

i lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym w szczególności okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2, w tym w szczególności okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2,

i) zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy:

1) odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2. 2) w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy:

a) zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT,

b) zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad wprowadzenia nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad dotyczących ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych,

d) zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

4. Zmiany przedstawicieli stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych im funkcji. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.

5. Zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z udziału podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

7. Jeżeli Wykonawca jest uprawniony w myśl niniejszej umowy do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie § 12 pkt 1. umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 3. lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

8. Wniosek, o którym mowa w pkt 7. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 7., wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 7 pkt 1 ppkt 2 lit e), i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

10. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

12. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 10. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

13. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 7. wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

14. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

15. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

16. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

17. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-23, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dębina

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Należy wykonać kolektory tłoczne T-2 i T-3 o łącznej długości 798mb: Ø110mm o dł. 518 mb i Ø90 o dł. 280 mb, kolektory grawitacyjne Ø200 od S-4 do S-9 o dł. 1318 mb i kanały boczne Ø160 mm i Ø63mm o dł. 454mb wraz z 2 przepompowniami przejazdowymi P-2 i P-3 Ø120mm i 1 przydomową PP-1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232440-8, 45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45232400-6, 45232410-9, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Mielżyn

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Należy wykonać kolektory grawitacyjne Ø200 od S-1, S-2, S-3 o dł. 1247,00 mb, kolektor tłoczny T-1 Ø90 o dł. 462,00 mb, i kanały boczne Ø160 mm o długości 71 mb, 1 przepompownię sieciową P-1 Ø120 mm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232440-8, 45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45232400-6, 45232410-9, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-10-29
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Ruchocinek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Należy wykonać kolektory grawitacyjne Ø200 od S-12,13,14,15,16 o dł. 1277,00 mb i kanały boczne Ø160 mm o długości 128 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232440-8, 45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45232400-6, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-27
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Zatwierdzam:

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński

 

Dokumentacja projektowa do pobrania :

http://www.witkowo.pl/przetargi/kanalizacja1_ruchocinek.zip
http://www.witkowo.pl/przetargi/kanalizacja2_debina.zip
http://www.witkowo.pl/przetargi/kanalizacja3_mielzyn.zip

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
SIWZ kanalizacja.
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-03 16:20:15)
rozmiar pliku: 413Kb
SIWZ kanalizacja załaczniki.
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-03 16:20:15)
rozmiar pliku: 703Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz