Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM w Witkowie Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej...

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej (umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu).

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 6. Wykształcenie wyższe preferowane: administracyjne, prawnicze, bezpieczeństwa publicznego, p/pożarowego, zarządzania kryzysowego, lub wykształcenie wyższe plus studia podyplomowe z zrządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego lub p/pożarowego.
 7. Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności z zakresu ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie przeciwpożarowej, o ochronie danych osobowych, o stanie wojennym, o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej, o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Znajomość i umiejętność obsługi programu Ms Office i Internetu.

Wymagania dodatkowe: 

 1. Minimum 3 letni staż pracy na stanowiskach związanych z obronnością, obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową i zarządzaniem kryzysowym, samodzielność, sumienność, komunikatywność, dokładność i odpowiedzialność.
 2. Prawo jazdy kat. B

Do głównych obowiązków na stanowisku ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania Kryzysowego i obrony przeciwpożarowej będzie należało: 

 1. Prowadzenie spraw w zakresie obronności, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw należących do właściwości gminy określonych w Ustawie z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.,
 • prowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji nakładających obowiązek świadczeń osobistych, decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń osobowych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych i jednostek przewidzianych do mobilizacji,
 • opracowywanie i aktualizacja planów związanych z akcją kurierską na potrzeby Sił Zbrojnych,
 • wydawanie decyzji uznającej żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego oraz decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
 • opracowywanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i wojny,
 • dokumentacji działania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania SOA,
 • udział w treningach systemu, nadzorowanie jego sprawnego funkcjonowania oraz prowadzenie bieżącej konserwacji (w tym rozbudowa radiowego systemu wykrywania i alarmowania)
 • opracowywanie i aktualizacja: Programu szkolenia Obronnego Gminy i Miasta Witkowo, Planu szkolenia obronnego Gminy i Miasta Witkowo, Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy i Miasta Witkowo.
 1. Prowadzenie spraw w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego:
 • Opracowanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej,
 • Opracowanie i aktualizacja Planu Ewakuacji Gminy i Miasta Witkowo,
 • Opracowanie i aktualizacja Planu Ochrony Zabytków Gminy i Miasta Witkowo na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowej,
 • Opracowanie i aktualizacja 1 x w roku oceny zagrożenia Gminy i Miasta Witkowo,
 • Opracowanie rocznych Planów Działania w zakresie Obrony Cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta,
 • Opracowanie sprawozdania ze stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo,
 • Nadzór i kontrola zadań Obrony Cywilnej w komórkach organizacyjnych urzędu, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Burmistrza oraz w zakładach pracy i instytucjach na terenie Gminy i Miasta Witkowo,
 • Przygotowanie projektów, wniosków w zakresie procedur planowania cywilnego w tym opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
 • Tworzenie i pomoc w przygotowaniu do działania formacji obrony cywilnej oraz nadzorowanie tego procesu na terenie gminy i miasta,
 • Koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony cywilnej w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych,
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i koordynacją realizacji zadań obrony cywilnej związanych z podwyższeniem gotowości obronnej państwa przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Witkowo,
 • Organizacja i pomoc w zakresie szkolenia obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie obrony ludności (w tym OSP, Caritas, PCK itp.)
 • Inspirowanie i prowadzenie działalności popularyzacyjno – propagandowej upowszechniającej obronę cywilną oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, a także mediami.
 • Opracowanie i aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy i Miasta Witkowo,
 • Kierowanie i koordynowanie działaniami ratowniczymi w sytuacjach kryzysowych,
 • Opracowywanie raportów strat, programów odbudowy w zakresie szkód i strat wyrządzonych przez klęski żywiołowe i inne nadzwyczajne zagrożenia oraz koordynacja działań w tym zakresie.
 1. Prowadzenie spraw w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej
 • prowadzenie spraw gospodarczych i organizacyjnych związanych z wykonywaniem przez Gminę zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej m.in.: sprawy związane z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów, współpraca z OSP, współpraca w zapewnieniu zasobów wodnych do gaszenia pożarów, zapewnienie środków alarmowych, łączności, pomieszczeń wyposażenia, sprzętu ppoż., odzieży specjalnej, umundurowania członków OSP, środków transportu do akcji gaśniczych, ubezpieczenie członków OSP, propagowanie przepisów ppoż. na zebraniach ze społeczeństwem, organizowanie zawodów, konkursów i turniejów oraz współpraca z placówkami oświatowymi, koordynacja funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:
 • Współpraca z Gminnym Komendantem OSP oraz Komendą Powiatową PSP w Gnieźnie,
 • Utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Rozliczanie paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego dla potrzeb jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Witkowo,
 1. Prowadzenie spraw należących do właściwości gminy określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz w Ustawie z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach.
 2. Prowadzenie spraw należących do właściwości gminy określonych w Ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych,

Wymagane dokumenty: 

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru).
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.
 4. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 5. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia.
 6. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.
 11. Klauzula informacyjna dotycząca pozyskiwania danych osobowych (według załączonego wzoru).

List motywacyjny, CV kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

 1. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, budynek piętrowy bez windy.
 2. Praca przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie.
 3. Wyjazdy w teren.

W czerwcu 2019 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 1,24.

 Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: 

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej” (za datę doręczenia dokumentu przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z kandydatami jest Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo Tel. 61 4777 735 lub 61 4778 194 w. 35.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.                                                                                                  

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Marian Gadziński

drukuj pobierz pdf    

wstecz