Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XIX/182/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XIX/182/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 18 lutego 2005r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Na podstawie art. 50 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, z późn. zm./

Rada  Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się następujące warunki przyznawania usług opiekuńczych:

- z usług opiekuńczych mogą korzystać osoby zamieszkujące /przebywające/ na terenie gminy Witkowo
- usługi opiekuńcze świadczone będą w miejscu zamieszkania, bądź przebywania osoby uprawnionej
- usługi opiekuńcze świadczone będą w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
- Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie wywiadu rodzinnego oraz zaświadczenia lekarskiego, zaświadczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze wskazaniem o potrzebie pomocy osoby drugiej w zakresie podstawowych czynności życiowych.

§ 2
1.Ustala się następujące zasady odpłatności oraz zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze:
osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zależności od dochodu na osobę:

- do 461,00 zł. - nieodpłatnie
- od 462,00 zł.  do  752,00 zł.      5 %  kosztu jednej godziny.
- 753,00 zł.          1.003,00 zł    10 %
- 1.004,00zł.        1.171,00 zł.   15 %
- 1.172,00zł.        1.253,00 zł.   20 %
- 1.254,00zl.        1.337,00 zł.   25 %
- 1.338,00zł.        1.504,00 zł.   50 %
- powyżej              1.504,00 zł.  100 %    

1. Kwoty  określone w ust. 1 ulegają zmianie zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji ogłoszonym w obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym ustalenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Koszt jednej godziny na dany rok budżetowy określi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie kosztów poniesionych w ubiegłym roku budżetowym, pomniejszonych o kwotę wpłat za usługi opiekuńcze pochodząca od świadczeniobiorców.

4. Odpłatność przyjmować będzie kasa MGOPS w Witkowie zgodnie z rozliczeniem godzinowym za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca, w grudniu do 30 dnia grudnia.
       
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz