Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XXVII sesji Rady Miejskiej (20.11.2009)

PROTOKOŁ Nr XXVII/09

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 20 listopada 2009r. o godz. 10,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Bogusława Mołodeckiego – Przewodniczącego Rady

Uczestniczący w sesji Radni – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał p.Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy w wykonaniu saksofonisty p.Witolda Biegalskiego.

Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, ustalono porządek sesji w brzmieniu:

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o funkcjonowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie i Gimnazjum w Witkowie.
5. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2010r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo.
7. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” w Witkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie.
10. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.
12. Dokonanie zmiany Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości wraz z wyodrębnieniem własności lokalu, położonego w Małachowie Złych Miejsc.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gaju.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37 w Małachowie Złych Miejsc.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Chłądowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
20. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
21. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska.
22. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
23. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia.
24. Inne sprawy.
25. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym zgłoszono następujące sprawy:

- p.Tomasz Krajniak – Sołtys Sołectwa Folwark w nawiązaniu do uchwały podjętej na poprzedniej sesji, a dotyczącej opracowania miejscowego planu zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe, stwierdził, że zaniepokoiła go ta sprawa. W Stanach Zjednoczonych strefa ochronna tego rodzaju elektrowni od zabudowań wynosi 10 km, a w Polsce dopuszcza się nawet 300 m od zabudowań, co jest dla niego niezrozumiałe. Stwierdził dalej, że tego typu elektrownie niosą zagrożenie dla zdrowia i środowiska, proponował zastanowić się, czy na terenie naszej gminy jest miejsce na tego typu budowle. Na zakończenie swego wystąpienia p.Krajniak przytoczył na poruszony temat cytat z niemieckiej gazety;

- p.Krystyna Żok – Radna Rady Powiatu :
1/ podziękowała za odrestaurowanie grobu powstańca Świerkowskiego, o co prosiła na poprzedniej sesji. Dodała, że opieka nad grobami powstańców to obowiązek patriotyczny;

2/ poinformowała, że uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie realizują ogólnopolski projekt p.n.„Gumowy surowiec”. Opony samochodowe nie ulegają rozkładowi, ale można je wykorzystać do produkcji dywaników samochodowych, mat gumowych, nawierzchni placów zabaw itd. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej www.gumowysurowiec.pl. Po czym pani Żok zwróciła się do p.Burmistrza i Rady z prośbą o wydzielenie na składowisku nieczystości w Chłądowie miejsca na składowanie zużytych opon samochodowych. Rozdała również uczestnikom sesji ulotki nt. recyklingu materiałowego opon.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.
 
Do treści informacji uwag nie zgłoszono. Informacja została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4. Informację na temat funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie przedstawiła p.Urszula Potaś – Dyrektor Zespołu. Na zakończenie swego wystąpienia pani Dyrektor podziękowała Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Radzie Miejskiej za wszelką pomoc i prosiła o takie samo wsparcie w kolejnym roku.

Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono, została ona przez Radę przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Informację o funkcjonowaniu Gimnazjum w Witkowie przedstawił wraz z multimedialną prezentacją p.Marian Łukowski – Dyrektor tej placówki. Na zakończenie wystąpienia pan Dyrektor podziękował Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za dotychczasową coroczną pomoc finansową w realizacji remontów, dzięki którym budynek Szkoły tak dobrze się prezentuje.

Po czym p. Przewodniczący spytał o ewentualne pytania.

O głos poprosił p. Telesfor Gościniak – Radny Rady Powiatu. Stwierdził, że z przyjemnością wysłuchał wystąpień dyrektorów, ma teraz dużą wiedzę o funkcjonowaniu tych placówek. Zwrócił się do dyrektorów z pytaniem czy zatrudniają psychologów, jak wygląda w szkołach opieka medyczna i nauczanie indywidualne.

Jak wyjaśnili dyrektorzy, szkoły nie zatrudniają psychologów, a jedynie pedagogów szkolnych - w Gimnazjum w Witkowie na 20 godzin tygodniowo, a w ZSP w Mielżynie – na 6 godzin. Opiekę medyczną w Witkowie sprawuje pielęgniarka szkolna, a w Mielżynie higienistka szkolna 1 raz w tygodniu. Nauczanie indywidualne w Witkowie kontynuuje trzech uczniów, natomiast w Mielżynie takie nauczanie nie jest prowadzone.

Pan Przewodniczący stwierdził, że informacja na temat funkcjonowania Gimnazjum została przez Radę Miejską przyjęta. Po czym p.Przewodniczący odczytał treść przekazanego przez Gimnazjum podziękowania dla Rady Miejskiej – w formie grawertonu – za przyznanie środków finansowych z budżetu gminy, na remont budynku szkolnego.
 

Ad.5. W punkcie tym uchwalono stawki podatkowe i opłat lokalnych na 2010r.:

a/ podatek rolny:
Pan Przewodniczący poinformował, że p.Burmistrz proponuje obniżenie ustalonej przez GUS średniej ceny skupu żyta za III kwartały br. (która służyć będzie naliczaniu podatku rolnego na 2010r.) z kwoty 34,10zł do kwoty 28,00zł za jeden kwintal. Wielkopolska Izba Rolnicza (Rada Powiatowa w Gnieźnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. Powyższą propozycję zaakceptowała Komisja Finansów, natomiast Komisja Rolnictwa i Komisja Szkolnictwa proponują stawkę w wysokości 26,-zł. W związku z rozbieżnością propozycji, p.Przewodniczący poddał pod głosowanie stawkę 28,-zł, jako stawkę najdalej idącą.
Rada większością głosów przyjęła ww. propozycję (11 głosów „za” proponowaną stawką, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się).
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał go pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr XXVII/231/09 w sprawie obniżenia ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. została podjęta większością głosów (przy 1 wstrzymującym się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ww. Opinia Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

b/ podatek od nieruchomości:
W oparciu o materiał pomocniczy zawierający proponowane przez Burmistrza i przez poszczególne Komisje stawki podatku, p.Przewodniczący stwierdził, że we wszystkich pozycjach jest zgodność, nie ma rozbieżności.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał go pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr XXVII/232/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

c/ inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, do projektu uchwały zostaje dołączony dodatkowy załącznik, zawierający nazwiska inkasentów – sołtysów.
Uwag nie zgłoszono, w związku z tym p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr XXVII/233/09 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

d/ opłata targowa:
Pan Przewodniczący poinformował o zgodności propozycji p.Burmistrza z propozycjami poszczególnych Komisji i spytał o ewentualne uwagi.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr XXVII/234/08 w sprawie określenia opłaty targowej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

e/ podatek od środków transportowych:
Pan Przewodniczący poinformował, że podjęcie uchwały wynika z konieczności podwyższenia stawek omawianego podatku do stawek minimalnych. Ponadto w projekcie uchwały zaokrąglono stawki do pełnych złotych. Spytał o ewentualne uwagi.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr XXVII/235/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował również, że wszystkie Komisje zgodnie zaakceptowały propozycję p.Burmistrza, by stawki opłaty klimatycznej (1,-zł i 0,50zł) i stawkę opłaty od posiadania psów (30,-zł) pozostawić bez zmian, w związku z czym nie będą w tym przedmiocie podejmowane nowe uchwały. Będą obowiązywać dotychczasowe stawki.


Przerwa w obradach – od godz. 11,35 do godz. 11,55.


Ad.6. Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczący stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki komunalnej, na remont komunalnych budynków mieszkalnych w 2010r. i poinformował, że przedmiotowy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXVII/236/09 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy i miasta Witkowo została podjęta jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych).


Ad.7. W punkcie tym p.Krzysztof Szkudlarek – Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw, poruszonych w punkcie „2” porządku sesji:

- odnośnie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Małachowie Złych Miejsc, p.Burmistrz wyjaśnił, że uchwała ta zapoczątkowała długotrwałą procedurę. Na etapie opracowywania planu, sugestie p.Krajniaka jak również wielu innych będą brane pod uwagę. Zostaną wyłożone do wglądu wszystkie dokumenty i odbędzie się zapewne dyskusja publiczna w przedmiotowej sprawie;
   
- odnośnie miejsca na zużyte opony, p.Burmistrz zapewnił, że zostanie takie miejsce wydzielone.


Ad.8. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” Komisje analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach. Komisje wyraziły pozytywne opinie, z tym że Komisja Szkolnictwa zgłosiła propozycję, by w załączniku do projektu uchwały dopisać punkt „14” w brzmieniu: „Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego, administrator nie ponosi odpowiedzialności”.

Pan Grzegorz Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego poinformował, że Komisja rozważała powyższą propozycję i wyraziła zdanie, żeby nie ujmować takiego zapisu w omawianym regulaminie, a jedynie rozmieścić na terenie obiektu tabliczki (informację) o proponowanej treści.

Pan Przewodniczący potwierdził, że lepszym rozwiązaniem byłoby nie ujmowanie proponowanego przez Komisję Szkolnictwa zapisu, tym bardziej że nie do końca jest zgodne z prawem twierdzenie, że administrator nie ponosi odpowiedzialności. W związku z tym zwrócił się do p.Piotra Jóźwika – Przewodniczącego Komisji Szkolnictwa, czy wobec powyższych argumentów, Komisja rezygnuje ze zgłoszonego wniosku.

Pan Jóźwik udzielił twierdzącej odpowiedzi.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVII/237/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” w Witkowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący nadania nazwy ulicy w Witkowie w rejonie ul.Czerniejewskiej - „Magnoliowa” – został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Miejskiej. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XXVII/238/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, analizowany był na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Przedmiotowy projekt został przez Komisje zaopiniowany pozytywnie.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
 
UCHWAŁA Nr XXVII/239/09 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje analizowały projekt uchwały o zmianach w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przedsesyjnych posiedzeniach i zgłosiły różne propozycje wykorzystania wolnych środków. Po czym poprosił p.Mariana Gadzińskiego – Zastępcę Burmistrza o przedstawienie propozycji zmian.

Pan Marian Gadziński poinformował, że po zarezerwowaniu środków na zakup opału na potrzeby Świetlicy Terapeutycznej, pozostało do rozdysponowania 10tys.zł, uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z propozycją zgłoszoną na posiedzeniu Komisji Finansów proponuje się przeznaczyć te środki na zakup wykładziny do Świetlicy Środowiskowej w Witkowie. Jeśli jednak w tym roku nie uda się tego zadania wykonać, pozostałe środki stanowiłyby środki niewygasające i zostałyby wykorzystane w 2010r.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVII/240/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/193/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2009r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że już po przesłaniu gminom – członkom Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego projektu uchwały o zmianach w Statucie, Związek Gmin przekazał ustną prośbę o wykreślenie z załącznika do uchwały punktu „4”. Punkt ten dotyczy częstotliwości odbywania posiedzeń zwyczajnych Zgromadzenia Związku tj. nie rzadziej niż dwa razy w roku. W związku z tym p.Przewodniczący zwrócił się do Radnych z prośbą o dokonanie takiego wykreślenia.

Jak wyjaśnił p.Burmistrz, ustawa określa obowiązek odbywania ww. posiedzeń co najmniej 4 razy w roku. Gdyby wiec pozostawić punkt „4”, byłby on niezgodny z ustawowymi przepisami. W związku z tym pozostanie w tym zakresie dotychczasowy zapis.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVII/241/09 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości w Małachowie Złych Miejsc, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVII/242/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości wraz z wyodrębnieniem własności lokalu, położonego w Małachowie Złych Miejsc została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości w Gaju, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVII/243/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gaju została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.15. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, położonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, analizowany był na przedsesyjnych posiedzeniach Komisji. Komisja Szkolnictwa zaopiniowała przedmiotowy projekt pozytywnie, Komisja Finansów – negatywnie, a Komisja Rolnictwa tematu nie analizowała. Zabierając jako pierwszy głos w dyskusji, p.Przewodniczący poinformował, że w ostatnim numerze „Wspólnoty” jest artykuł na temat warunków, jakie winny być spełnione dla uzyskania bezprzetargowej dzierżawy. Przepisy, w oparciu o które ww. artykuł został napisany, zawężają krąg osób, dla których taka dzierżawa jest możliwa.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że Rada może zwolnić z przetargu dzierżawcę określonego w omawianym projekcie uchwały, w oparciu o nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pan Przewodniczący stwierdził, że dofinansowania unijne obwarowane są określonymi warunkami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by Rada uchwałę podjęła. Jeśli uchwała nie zostanie podjęta, wnioskodawca dofinansowania nie uzyska, a nieruchomość pozostanie w takim stanie w jakim jest obecnie. Natomiast jeśli Rada wyrazi zgodę, wnioskodawca środki unijne pozyska, forma umowy się nie zmieni i gmina nic z tego tytułu nie straci. Procedura rozwiązania umowy 3-letniej czy umowy 6-cio letniej jest taka sama. Pan Przewodniczący dodał, że jest tylko kilku „dużych” dzierżawców, którzy spełniają warunki, pozwalające na ubieganie się o środki unijne.

Pan Grzegorz Kaźmierczak wyraził zdanie, że po 6-ciu latach wnioskodawca musiałby przystąpić do przetargu, w wyniku którego inny podmiot mógłby zostać dzierżawcą omawianego terenu.

Jak przypomniał p.Burmistrz, Rada może zwolnić z ogłaszania przetargu. Odnosząc się do wypowiedzi p.Przewodniczącego, p.Burmistrz dodał, że uczestniczy w spotkaniach Stowarzyszenia Użytkowników OW i słyszy, że zainteresowanych zawarciem dłuższej umowy jest dużo więcej dzierżawców.

Wniosek p.Edwina Dzieciuchowicza, by zakończyć tematyczną dyskusję i poddać projekt uchwały pod głosowanie, przyjęto jednomyślnie.

Wobec powyższego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
 
Za podjęciem uchwały głosowało 4 Radnych, 9 Radnych było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata nie została podjęta.


Ad.16. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Małachowie Złych Miejsc, Komisje analizowały na przedsesyjnych posiedzeniach i zaopiniowały go pozytywnie. Po czym spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVII/244/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37 w Małachowie Złych Miejsc została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.17. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Chłądowie, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVII/245/09 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 31/27, położonej w miejscowości Chłądowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.18. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący wymagań dla przedsiębiorców prowadzących działalność m.in. w zakresie odbierania odpadów komunalnych, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVII/246/09 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.19. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący wymagań dla przedsiębiorców prowadzących działalność m.in. w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVII/247/09 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.20. Uzasadnienie do proponowanych zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r. przedstawiła p.Halina Rzepecka – Skarbnik Gminy i Miasta.

Pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XXVII/248/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.21. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo”, uchwalonego przez Radę Miejską uchwałą Nr XIV/117/04, przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta.

Po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Pan Grzegorz Kaźmierczak zwrócił się do p.Burmistrza z pytaniem, czy firma z Gizałek, wywożąca nieczystości stałe, musi podporządkować się regulaminowi porządku i czystości, obowiązującemu na terenie naszej gminy.

Pan Burmistrz udzielił twierdzącej odpowiedzi. Dodał, że słyszał o nieprzestrzeganiu przez ww. firmę regulaminu i w związku z tym zostanie przeprowadzona kontrola, by stwierdzić, czy sytuacja taka ma faktycznie miejsce.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący stwierdził, że Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo” został przez Radę Miejską przyjęty.

Przedmiotowy Raport stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.22. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej, podjętych w okresie od listopada 2008r. do września 2009r. przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta.
 
Uwag nie zgłoszono, sprawozdanie zostało przez Radę Miejską przyjęte.


Ad.23. W punkcie tym p.Przewodniczący przedstawił pisma dotyczące oświadczeń majątkowych za 2008r.:
- pismo Nr KN.V.-1.0046-187/09 Wojewody Wielkopolskiego dotyczące oświadczeń złożonych przez Burmistrza – p.Krzysztofa Szkudlarka i Przewodniczącego Rady Miejskiej – p.Bogusława Mołodeckiego;
- pismo Nr PD-4120/7/09 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy dotyczące oświadczenia kierownika USC – P.Stefanii Wareńczak;
- pismo Nr PD-4120/15/09 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy dotyczące oświadczenia Kierownika ZGK – p.Stanisława Tomaszewskiego;
- pismo Nr Z II-PD/412-69466/09 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie dotyczące dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przesłanych przez Burmistrza Gminy i Miasta;
- pismo Nr Z II PD-412-73229/09 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie (i sprostowanie błędu) dotyczące oświadczenia Burmistrza Gminy i Miasta – p.Krzysztofa Szkudlarka i Przewodniczącego Rady Miejskiej – p.Bogusława Mołodeckiego;
- pismo Burmistrza Gminy i Miasta o realizacji obowiązku składania oświadczeń przez zobowiązanych (pracowników Urzędu GiM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy);
- pismo Przewodniczącego Rady dotyczące realizacji obowiązku składania oświadczeń przez Radnych Rady Miejskiej.

Przedmiotowe pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu;


Ad.24. W punkcie tym p.Przewodniczący Rady:

- poinformował, że w dniu 25 listopada o godz. 9,00 sprzed budynku Urzędu Gminy i Miasta nastąpi wyjazd Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Radnych na I Samorządowe Targi „Gmina 2009” ;

- przedstawił pismo Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej dotyczące nawiązania współpracy;

- poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 29 grudnia br.


Ad.25. Wobec wyczerpania się porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Witkowie, p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 13,15.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz