Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł XV sesji Rady Miejskiej (30.06.2008)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł XV sesji Rady Miejskiej (30.06.2008)

PROTOKOŁ  Nr XV/08

z sesji Rady Miejskiej w Witkowie, odbytej w dniu 30 czerwca 2008r. o godz. 13,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Mariana Walczaka - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz p.Bogusława Mołodeckiego - Przewodniczącego Rady

(z uwagi na ważne obowiązki służbowe p.Przewodniczącego Rady, obrady pierwszej części sesji, do czasu jego przybycia, prowadził wyznaczony przez Przewodniczącego p.Marian Walczak - Wiceprzewodniczący Rady).

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli - zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.


Otwarcia sesji dokonał p.Marian Walczak - Wiceprzewodniczący Rady. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych, na ogólną liczbę 15, a zatem Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Po wysłuchaniu hejnału gminy w wykonaniu trębacza p.Piotra Lesiaka, p.Wiceprzewodniczący Rady zaprezentował zebranym dyplom i statuetkę, którą p.Kazimierz Lesiak oraz Gmina otrzymali za udział w IX Przeglądzie Hejnałów Miast Wielkopolski w dniu 18 maja br. Po czym wspólnie z p.Krzysztofem Szkudlarkiem - Burmistrzem Gminy i Miasta podziękowali p.Piotrowi i jego ojcu Kazimierzowi za uświetnianie obrad sesyjnych. Do podziękowań dołączono upominek.
 
Zebrani przyjęli powyższe oklaskami.

Pan Wiceprzewodniczący przypomniał, że porządek obrad został podany Radnym w zawiadomieniach o sesji. Proponował poszerzyć porządek o następujące punkty:

1/ "Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Witkowo do Stowarzyszenia "Światowid" w Łubowie."

2/ "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata".

3/ "Zmiana uchwały Nr II/10/06 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta".

Proponował, by wprowadzane tematy zostały rozpatrzone przed punktem "Inne sprawy" jako punkt "16", punkt "17" i punkt "18", a numeracja kolejnych punktów uległa przesunięciu.

Innych uwag i propozycji nie zgłoszono, wobec czego p.Wiceprzewodniczący poddał ww. propozycje poszerzenia obrad, kolejno pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie zdecydowała o poszerzeniu porządku obrad o ww. trzy punkty.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski.
3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Dyrektora OKSiR-u o przygotowaniu do sezonu letniego.
5. Informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji do zabezpieczenia porządku publicznego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim, Miastem Gniezno oraz Gminami: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo i Trzemeszno w celu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Ćwierdzinie.
9. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie częściowego powierzenia Miastu Gniezno zadań własnych Gminy Witkowo w zakresie wychowania przedszkolnego.
12. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
13. Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XVII/169/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych oraz wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny sprzedaży tych nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
15. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Witkowo do Stowarzyszenia "Światowid" w Łubowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
18. Zmiana uchwały Nr II/10/06 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie.
19. Inne sprawy.
20. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. W punkcie tym Radni i Sołtysi zgłosili następujące sprawy:

- p.Tomasz Deskowski:
1/ zwrócił się do p.Burmistrza z pytaniem o efekty działań dla poprawy bezpieczeństwa (monitoring, firma ochroniarska). Poinformował o przypadku "piractwa drogowego" w centrum miasta;

2/ poinformował, że przejrzał otrzymane od p.Burmistrza materiały dotyczące budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie i w związku z tym zwrócił się do p.Burmistrza o jego zdanie na ten temat;

3/ przypomniał, że swego czasu ustalono przywrócić przejście dla pieszych na ul.Poznańskiej, dla ułatwienia przejścia z ul.Poznańskiej do Przychodni Zdrowia na ul.Wiejskiej, ale do tej pory tego nie zrobiono;

4/ poruszył sprawę niskiego standardu mieszkań komunalnych, np. w Witkowie na ul.Tylnej znajduje się mieszkanie bez ubikacji;

- p.Stanisław Przybylski - Sołtys Sołectwa Mielżyn:
1/ podziękował p.Burmistrzowi za naprawienie mostu drewnianego w Mielżynie i jednocześnie zasugerował ustawienie  znaku ograniczenia wjazdu pojazdów do 1 tony, bo w przypadku ciężkiego pojazdu kładka może zostać zarwana;

2/ wnioskował o wykonanie przejścia dla pieszych w Mielżynie, na drodze powiatowej (wyjazd z Rynku w kierunku na Jaworowo, przy posesji pana Jaskóły;

3/ w związku z organizowanym w dniu 12 lipca Piknikiem Sołtysów w Sompolnie, proponował rozważyć zorganizowanie wyjazdu Sołtysów z Gminy Witkowo autobusem;

- p.Adam Kujawa - Sołtys Sołectwa Skorzęcin zgłosił wniosek o wycięcie krzewów na skrzyżowaniu dróg w Skorzęcinie (przy figurze);

- p.Marek Sucholas;
1/ pytał o termin oddania do użytku toalety publicznej;

2/ stwierdził, że brakuje pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, m.in. na makulaturę.

Następnie p.Katarzyna Muniak przedstawiła zebranym ofertę Punktu Informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Gnieźnie, działającego w ramach Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego i pozostawiła materiały informacyjne.


Ad.3. Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta.

W trakcie czytania ww. informacji dokonano za pomocą rzutnika prezentacji zdjęć z ważniejszych wydarzeń i z realizacji ważniejszych inwestycji.

Uwag nie zgłoszono. Informacja międzysesyjna została przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W punkcie tym ponadto p.Ryszard Nadowicz  przypomniał o upływającym 3-miesięcznym terminie wypełniania kart realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, nałożonych przez Wojewodę. Poinformował również o przebiegu samoszkolenia drużyn oc, (dokumenty które na początku sesji rozdał p.Adam Kujawa, to kolejne materiały na szkolenia), o szkoleniach prowadzonych w szkołach, o konieczności nadawania przydziałów zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. mężczyznom do 60-roku życia, kobietom - do 50-roku życia. Na zakończenie swego wystąpienia p.Nadowicz podziękował Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli za miłą współpracę.

Po informacji p.Burmistrza, że dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem pracy p.Nadowicza w Urzędzie Gminy i Miasta, zebrani oklaskami podziękowali p.Nadowiczowi za współpracę.


Ad.4. Informację o przygotowaniu do sezonu letniego przedstawiła p.Alicja Wentland - Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Do przedmiotowej informacji uwag nie zgłoszono, została ona przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.5. Informację o przygotowaniu Komisariatu Policji do zabezpieczenia porządku publicznego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie przedstawił p.Piotr Cejman - Komendant Komisariatu.

Do przedmiotowej informacji uwag nie zgłoszono, została ona przez Radę Miejską przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przerwa w obradach - od godz. 13,55 do godz. 14,20.

Ad.6. Projekt uchwały dotyczący współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim, Miastem Gniezno i Gminami Powiatu w celu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta. Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy usuwania płyt azbestowych (eternitu). Z ogólnej kwoty 203tys.zł przeznaczonej na ten cel, 100tys. pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 50tys.zł - z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, a 53tys.zł - z Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska (w tym 8tys. z Gminy Witkowo). Gmina Witkowo otrzyma 30tys.zł. Wnioski o skorzystanie z dofinansowania wpływać będą do Urzędu Gminy i Miasta, po ich weryfikacji zostaną przekazane do Starostwa. Dofinansowanie wynosić będzie 80% kosztów usunięcia, załadunku i  utylizacji, maksymalnie - do 5tys.zł. Usługi wykona podmiot wyłoniony przez Starostwo w drodze przetargu. Pan Burmistrz dodał, że jest to początek sprawy i wyraził nadzieję, że na przyszłe lata środki będą większe.

Pan Wiceprzewodniczący poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XV/133/08 w sprawie współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim, Miastem Gniezno oraz Gminami: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo i Trzemeszno, w celu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Projekt uchwały dotyczący zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w miejscowości Ćwierdzin przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta. Poinformował m.in., że na projekt uchwały składa się obszerny załącznik tekstowy, część graficzna oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany Studium.

Pan Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XV/134/08 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo w miejscowości Ćwierdzin - działki o numerach od 274 do 298 oraz od 301 do 306 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8. Projekt uchwały dotyczący przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Ćwierdzinie, przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta. Poinformował m.in., że chodzi o opracowanie planu terenu z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów eksploatacji kruszywa naturalnego i wyłączenie tych terenów z produkcji leśnej.

Pan Wiceprzewodniczący poinformował o pozytywnych opiniach Komisji, wyrażonych na temat przedmiotowego projektu uchwały i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XV/135/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze części działek 5240/2, 5241/1, 214 oraz działek nr 215 i 216 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów eksploatacji kruszywa naturalnego ze złóż Ćwierdzin i Ćwierdzin KR, położonych w miejscowości Ćwierdzin, gm. Witkowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. W punkcie tym p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do następujących spraw, zgłoszonych w punkcie 2 porządku obrad:

- odnośnie bezpieczeństwa - stwierdził, że nigdy nie będzie 100% poczucia bezpieczeństwa, ale to co zostało w tym zakresie zaplanowane, wykonano. Podpisano z firmą Secura Security umowę na nocne patrole, monitoring jest w trakcie realizacji, z terminem wykonania do dzisiaj. Nie podjęto decyzji o powołaniu straży miejskiej, ale zdecydowano o dodatkowych patrolach w mieście i na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, na ulicach widać żandarmerię i policjantów. Jeśli chodzi o "piratów" drogowych, w takich sytuacjach najlepiej interweniować niezwłocznie;

- odnośnie Lulkowa - p.Burmistrz poinformował, że w związku z interpelacją zgłoszoną przez p.Deskowskiego na kwietniowej sesji, przekazał mu dotyczące porozumienia międzygminnego materiały oraz odpowiedź Urzędu Miejskiego. Na spotkaniu wójtów, burmistrzów, zostanie wypracowana ostateczna wersja rozwiązań;

- odnośnie przejścia dla pieszych na ul.Poznańskiej - w dniu 26 listopada 2007r, wystosowano pismo o zorganizowanie przejścia na tej ulicy, by mieszkańcy mogli bezpiecznie przechodzić do Przychodni Zdrowia przy ul.Wiejskiej. Do tej pory odpowiedzi nie otrzymano, wobec czego ponownie wystąpimy w tej sprawie;

- odnośnie mieszkań komunalnych -  podnoszony jest ich standard, co roku przeznaczamy na remonty ok. 100tys.zł, w 2008r. - 60tys.zł. Nie słyszał o mieszkaniu bez WC, ale temat zostanie zgłębiony;

- odnośnie mostu w Mielżynie - ponieważ most będzie modernizowany, wykonano tylko to co konieczne;

- odnośnie przejścia na drodze powiatowej - po uszczegółowieniu wystąpimy do zarządcy drogi;

- odnośnie Pikniku Sołtysów - jeśli będzie zainteresowanie wspólnym wyjazdem, to taki wyjazd zostanie zorganizowany. Na spotkaniu z Sołtysami i Komisją Rolnictwa w dniu 4 lipca, można będzie ten temat omówić;

- odnośnie wycinki krzewów - krzewy zostaną wycięte przez ZGK;

- odnośnie budowy szaletu - termin zakończenia tego zadania przesunięto do 31 lipca z uwagi na trudności. Pan Burmistrz dodał, że najważniejszą sprawą jest to, by szalet został dobrze wykonany;

- odnośnie pojemników na selektywną zbiórkę - pojemniki wywozi firma ALKOM. Nawiązano również kontakt z firmą z Wrześni w sprawie bezpłatnego wywozu szkła i makulatury. Pojemniki zostaną ustawione w starej części miasta i na terenie Osiedla Nr 5, oczekuje na sugestie co do miejsc ustawienia.

Dalsze prowadzenie obrad przejął p.Bogusław Mołodecki - Przewodniczący Rady Miejskiej (liczba Radnych uczestniczących w sesji zwiększyła się do 14).

 
Ad.10. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę
przedszkoli.

Pan Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta wyjaśnił, że przedmiotowy projekt reguluje dwie kwestie: podwyżkę opłat oraz funkcjonowanie przedszkola w okresie wakacji. Rodzic będzie płacić za zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
 
UCHWAŁA Nr XV/136/08 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.11. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały o częściowym powierzeniu Miastu Gniezno zadań w zakresie wychowania przedszkolnego został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.

Pan Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta wyjaśnił, że z terenu Gminy Witkowo dwoje dzieci uczęszcza do przedszkoli specjalnych w Gnieźnie. Aby co roku nie trzeba było podejmować uchwały w tym temacie, proponuje się w projekcie nie określać roku szkolnego.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XV/137/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie częściowego powierzenia Miastu Gniezno zadań własnych Gminy Witkowo w zakresie wychowania przedszkolnego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.12. Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczącej zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pan Marian Gadziński poinformował, że za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęły dodatkowe środki, które przeznacza się na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr XV/138/08 w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Witkowo na 2008r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.13. Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XVII/169/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych oraz wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny sprzedaży tych nieruchomości przedstawił p.Burmistrz Gminy i Miasta.

Do treści sprawozdania uwag nie zgłoszono, zostało ono przez Radę przyjęte i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.14. Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu przedstawiła p.Halina Rzepecka - Skarbnik Gminy i Miasta.

Pan Przewodniczący poinformował o pozytywnej opinii wyrażonej przez Komisje Rady i spytał o ewentualne uwagi. Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący  poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XV/139/08 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Przerwa w obradach - od godz. 15,00 do godz. 15,15.


Ad.15. Proponowane zmiany w budżecie gminy i miasta na 2008r. przedstawiła pani Skarbnik Gminy i Miasta, po czym p.Przewodniczący spytał o ewentualne uwagi.

Pan Tomasz Deskowski zgłosił następującą cyt. "wątpliwość": pozytywnie ocenił pojawiające się w budżecie duże kwoty, ale jak stwierdził, mieszkańcy są zaskakiwani pomysłami, nie są informowani co zostanie wykonane w przypadku wystąpienia w budżecie wolnych środków. Następnie odnosząc się do wprowadzanego do budżetu nowego zadania pn. "Zagospodarowanie terenu Parku Kościuszki i Starego Rynku" zwrócił uwagę na potrzebę zmiany organizacji ruchu w tym rejonie miasta przez zarządcę powiatowego. Problemem jest m.in. długie przejście dla pieszych przy przystanku PKS i włączanie się do ruchu z ul.Warszawskiej na ul.Poznańską.

Jak stwierdził p.Burmistrz, nowe zadanie jest tylko propozycją, która nie koliduje z propozycjami p.Deskowskiego i która została przez niego przedstawiona wcześniej na posiedzeniu Komisji. Zmiana organizacji ruchu zależy od zarządców dróg, którzy mają na ten temat różne zdania.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XV/140/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok została podjęta większością głosów (12 głosów "za", 2 głosy wstrzymujące się) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.16. Projekt uchwały dotyczący przystąpienia do Stowarzyszenia "Światowid" omówił p.Burmistrz. Pan Burmistrz przypomniał, że dotychczas Gmina Witkowo jest w Stowarzyszeniu członkiem wspierającym, a po podjęciu uchwały będzie członkiem zwyczajnym, z szansą na pozyskanie środków unijnych. Struktura członków jest różna, oprócz gmin są również osoby fizyczne, które przez swoje członkostwo popierają Stowarzyszenie. Zmieni się również Statut Stowarzyszenia. Zgodnie z zapisem w projekcie uchwały, Gminę Witkowo będzie reprezentował w Stowarzyszeniu Burmistrz.

Uwag nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR XV/141/08 w sprawie przystąpienia Gminy Witkowo do Stowarzyszenia "Światowid" w Łubowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.17. Omawiając projekt uchwały dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie na okres dłuższy niż 3 lata, p.Burmistrz stwierdził m.in., że oddanie to może nastąpić bezprzetargowo. Jest to pierwszy tego rodzaju przypadek i mogą zgłosić się inni, zainteresowani taką dzierżawą.

Radni zaakceptowali bezprzetargowe oddanie przedmiotowego gruntu w dzierżawę.

Pan Grzegorz Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego poinformował, że omawiając ten temat na posiedzeniu Komisji, Radni wskazali na duże nakłady i całoroczny charakter obiektu usytuowanego na przedmiotowym gruncie, co uzasadnia wydzierżawienie na 10 lat.

Pan Tomasz Deskowski wskazał na konieczność takiego sprecyzowania umowy dzierżawy, by zabezpieczyć interesy gminy.

Pan Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, by w §1 projektu uchwały słowa "na okres dłuższy niż 3 lata" zastąpić słowami "na okres do 10 lat".

Za powyższym wnioskiem głosowało 13 Radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Wniosek został przez Radę Miejską przyjęty.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

UCHWAŁA Nr XV/142/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata została podjęta większością głosów (13 głosów "za", 1 przeciw) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.18. Pan Przewodniczący przypomniał, że ustalone uchwałą Nr II/10/06 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2006r. wynagrodzenie Burmistrza wynosi: wynagrodzenie zasadnicze - 4.200,-zł; dodatek funkcyjny - 1.500,-zł; dodatek za wysługę lat - 16% wynagrodzenia zasadniczego; dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Łącznie jest to kwota 8.082zł brutto. W kwietniu br. Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, wobec czego należy dostosować wynagrodzenie Burmistrza do nowych przepisów. Obecnie wynagrodzenie zasadnicze może wynosić od 4.200,-zł do 5.900,-zł, dodatek funkcyjny od 1.500,-zł do 1.900,-zł, dodatek specjalny od 20 do 40%. Pan Przewodniczący zaproponował następujące wynagrodzenie: zasadnicze - 4.600,-zł; dodatek funkcyjny - 1.800,-zł; dodatek specjalny 30%. Łącznie z dodatkiem za wysługę lat wynagrodzenie wynosiłoby 9.056zł brutto.

Innych propozycji nie zgłoszono, w związku z tym p.Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszoną przez siebie propozycję wynagrodzenia.

Propozycja została przez Radę Miejską przyjęta jednogłośnie.

Pan Burmistrz podziękował za podwyższenie wynagrodzenia, sugerując jednocześnie, by nie obowiązywało ono wcześniej niż od 1 lipca br.

Innych sugestii nie zgłoszono. Pan Przewodniczący zgłosił wniosek, by  w projekcie uchwały określić obowiązywanie podwyższonego wynagrodzenia od 1 lipca 2008r.

Powyższy wniosek został przez Radę Miejską przyjęty jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr XV/143/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej za docenienie jego pracy.


Ad.19. W punkcie tym poruszono następujące sprawy:

- p.Przewodniczący Rady:
1/
odczytał pismo pracowników obsługi Przedszkola Miejskiego "Bajka" w Witkowie dotyczące niskich wynagrodzeń za pracę (pismo podpisało 21 osób).

Pan Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta wyjaśnił, że wynagrodzenie pracowników obsługi regulowano wartością punktu, którego ostatnia wartość ustalona przez Radę Miejską wynosi 5,-zł. Istnieje możliwość podwyższenia omawianych wynagrodzeń, ale obecnie Przedszkole nie ma na ten cel środków. Podał przykłady wynagrodzeń brutto: 1280,-zł i 1470,-zł sprzątaczki, 1.500,-zł woźny i 1.600,-zł księgowa.

Pan Przewodniczący stwierdził, że kieruje przedmiotowe pismo do Burmistrza, który winien przygotować na wrześniowe posiedzenia Komisji propozycje załatwienia przedstawionej w piśmie sprawy;
2/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na 19 września br.;

- p.Burmistrz Gminy i Miasta poinformował o decyzji samorządu, by w podziękowaniu za udział w wydaniu książki Zygmunta Wieliczki "Powiat Witkowski w okresie rewolucji niemieckiej 1918/1919" przekazać Radnym po 1 egzemplarzu tej pozycji. Po czym wspólnie ze swoim Zastępcą rozdał ww. książki Radnym.


Ad.20. Wobec wyczerpania się porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej w Witkowie p.Przewodniczący zamknął jej obrady o godz. 16,05 życząc udanych wakacji i udanych żniw.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marian Walczak

drukuj pobierz pdf    

wstecz