nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. w sprawie budowy drogi dla rowerów z GiM Witkowo do Miasta Gniezna – etap I (Wiekowo – Strzyżewo Witkowskie)

Witkowo, dnia 19 stycznia 2024 r.

 

ITpp.6733.24.2023

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami) zawiadamia się, o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne wszczęte z wniosku Pana Tomasza Nowaka - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezna – etap I (odcinek Wiekowo – Strzyżewo Witkowskie), na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 73, 74, 75, 76, 63/8 obręb Strzyżewo Witkowskie; 244, 243/2, 254, 252, obręb Ruchocinek; 269, 270, 72/2, 57/7, 262, 57/3, 57/6, 57/1, 56/5, 56/2, 55/2, 55/1, 261, 54, 53, 266, 51/1, 51/2, 50, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 48, 47, 46, 263, 8, 7, 6, 5, 4/6, 4/7, 4/5, 4/4, 4/2, 4/1, 3, 2/1, obręb Wiekowo gm. Witkowo oraz 924, obręb Powidz, gm. Powidz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Inwestycji i Dróg Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 14, w godzinach urzędowania.

W związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Marek Wiatrowski

 

 
informacje wprowadził:Marcin Popiech
informacje wytworzył:Marcin Popiech
data dodania: 19 Stycznia 2024
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Marcin Popiech / 19 Stycznia 2024