nazwa dokumentu: Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną in

Witkowo, dnia 21.12.2023 r.

OŚ.6220.6.2020

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

 

            Zgodnie z art. 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN 049) w obrębie Sokołowo, gmina Witkowo na działkach o nr ewidencyjnych 73/4, 73/6, 79/4, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, obręb Sokołowo, gmina Witkowo oraz w celu realizacji połączenia elektroenergetycznego na działkach o nr ewidencyjnych 79/3, 84/1, 102, 103, 107, obręb Sokołowo, gmina Witkowo, nie może być rozpatrzona w ustawowym terminie.

            Z uwagi na oczekiwanie na uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczące planowanego przedsięwzięcia, wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 29.02.2024 roku.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

Z upoważnienia Burmistrza

Gminy i Miasta Witkowo
(-) Piotr Janowicz

Otrzymują:

  1. PV 1470 Sp. z o. o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa (Inwestor), reprezentowana przez Pełnomocnika -  Panią Annę Norowską.
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie:

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo,

- tablica ogłoszeń Sołectwa Sokołowo,

- tablica ogłoszeń Sołectwa Kamionka,

- tablica ogłoszeń Sołectwa Skorzęcin,

- Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

3. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Janowicz
informacje wytworzył:Piotr Janowicz
data dodania: 21 Grudnia 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Piotr Janowicz / 21 Grudnia 2023