nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek 34, 55, 53, 52/3 w m. Małachowo Wierzbiczany

Witkowo, dnia 27 października 2023 r.

 

ITpp.6733.17.2023

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamia się, o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne wszczęte z wniosku pełnomocnika ENERGA Operator S.A. - Pana Aleksandra Arciszewskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej nN-0,4kV kablowej wraz z przyłączem dla zasilania ogródków działkowych – działek rekreacyjnych, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 34, 55, 53, 52/3 obręb Małachowo Wierzbiczany gm. Witkowo.  

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Inwestycji i Dróg Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 14, w godzinach urzędowania.

W związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
informacje wprowadził:Marcin Popiech
informacje wytworzył:Marcin Popiech
data dodania: 27 Października 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Marcin Popiech / 27 Października 2023