nazwa dokumentu: Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV SKORZĘCIN II) o łącznej mocy do 1

Witkowo, dnia 24.10.2023 r.

OŚ.6220.9.2023

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

 

            Zgodnie z art. 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV SKORZĘCIN II) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5,150/6, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10, 150/11, 150/12, 150/13, 152, 154, 155, 156, 170/3, 170/4, 170/16,170/18, 178, 187, 188, 192, 193 oraz 190, 195, 157/1, 184, 186, 151, 194, obręb Skorzęcin, gmina Witkowo, nie może być rozpatrzona w ustawowym terminie.

            Z uwagi na oczekiwanie na opinie organów współdziałających dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.12.2023 roku.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Gminy i Miasta Witkowo
(-) Piotr Janowicz

Otrzymują:

  1. Worm 34 Sp. z o.o., Chrząszczyce, ul. Opolska 25, 46-060 Prószków (Inwestor), reprezentowana przez Pełnomocnika Panią Martę Kaczmarek.
  2. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie:

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo,

- tablica ogłoszeń Sołectwa Skorzęcin,

- tablica ogłoszeń Sołectwa Wiekowo,

- tablica ogłoszeń Sołectwa Kamionka,

- Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

3. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Janowicz
informacje wytworzył:Piotr Janowicz
data dodania: 24 Października 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Piotr Janowicz / 24 Października 2023