nazwa dokumentu: Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z nie

Witkowo, dnia 24.10.2023 r.

OŚ.6220.17.2022

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

 

            Zgodnie z art. 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 19/3 obręb Wiekowo, gm. Witkowo, nie może być rozpatrzona w ustawowym terminie.

            Z uwagi na oczekiwanie na uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia, wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.12.2023 roku.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Gminy i Miasta Witkowo
(-) Piotr Janowicz

 

Otrzymują:

  1. MITHRA M Sp. z o.o., ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań (Inwestor).
  2. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie:

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo,

- tablica ogłoszeń Sołectwa Wiekowo,

- Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

3. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Janowicz
informacje wytworzył:Piotr Janowicz
data dodania: 24 Października 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Piotr Janowicz / 24 Października 2023