nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie dz. 20/4 i 18/9 w obrębie Folwark-Piaski

Witkowo, dnia 13 października 2023 r.

 ITpp.6733.14.2023

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamia się, o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne wszczęte z wniosku pełnomocnika ENERGA Operator S.A. - Pana Bogdana Śniegockiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 20/4, 18/9 obręb Folwark-Piaski gm. Witkowo.        

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Inwestycji i Dróg Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 14, w godzinach urzędowania.

W związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Marek Wiatrowski

 
informacje wprowadził:Marcin Popiech
informacje wytworzył:Marcin Popiech
data dodania: 13 Października 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Marcin Popiech / 13 Października 2023