nazwa dokumentu: Zawiadomienie-Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa do 13 farm o łącznej mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą

Witkowo, dnia 06.10.2023 r.

OŚ.6220.24.2022

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) i art. 33 ust. 1, art. 79  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zawiadamia strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości informację o:

- wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 13 farm o łącznej mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 67 w obrębie Chłądowo w Gminie Witkowo”,

- złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,

- przesłaniu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu celem uzgodnienia dot. warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia,

- możliwości zapoznania się z wydanym postanowieniem i pozostałymi aktami sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiotowej sprawie są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób.

Niniejsze Zawiadomienie-obwieszczenie zostało umieszczone w dniu 06.10.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.witkowo.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Chłądowo.

Z upoważnienia Burmistrza

Gminy i Miasta Witkowo
(-) Piotr Janowicz

Otrzymują:

  1. CEPV 15 Sp. z o.o., ul. J.K. Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz (Inwestor), reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Michała Czajkowskiego.
  2. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie:

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo,

- tablica ogłoszeń Sołectwa Chłądowo,

- Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

3. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Janowicz
informacje wytworzył:Piotr Janowicz
data dodania: 6 Października 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Piotr Janowicz / 6 Października 2023