nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nN na terenie działek 1455, 372/2, 418, 420, 417/5 w mieście Witkowo

Witkowo, dnia 8 września 2023 r.

ITpp.6733.16.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zawiadamia się zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977), że w dniu 21 sierpnia 2023 r., na wniosek pełnomocnika ENERGA Operator S.A. - Pana Aleksandra Arciszewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej nN-0,4kV kablowej wraz z przyłączem dla zasilania domu jednorodzinnego, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1455, 372/2, 418, 420, 417/5 obręb Witkowo gm. Witkowo.

W związku z tym wzywa się strony postępowania do składania uwag i wniosków, dotyczących przedmiotu sprawy w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Inwestycji i Dróg Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania lub na piśmie.

Jednocześnie informuje się, że w związku z utratą ważności z dniem 31 grudnia 2003 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, warunki zabudowy mogą zostać ustalone w decyzji o warunkach zabudowy wydanej w trybie art. 59 i art. 60, a warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej w trybie art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977).

Dodatkowo informuje się, że zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775).

Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Marian Gadziński

 
informacje wprowadził:Marcin Popiech
informacje wytworzył:Marcin Popiech
data dodania: 8 Września 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Marcin Popiech / 8 Września 2023