nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM w Witkowie - stanowisko ds. sekretariatu

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie Stanowisko ds. sekretariatu (umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu).

 

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • wykształcenie wyższe magisterskie preferowane administracja, dziennikarstwo, komunikacja społeczna i zarządzanie.
 • posiadanie minimum 5 letniego stażu pracy na podobnym stanowisku,
 • zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej samoorganizacji pracy, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
 • wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych, komunikatywność, odporność na stres,
 • biegła znajomość obsługi komputera, biegła znajomość oprogramowania biurowego typu Microsoft Office i korzystania z Internetu,
 • biegła znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Instrukcja kancelaryjna, prawo prasowe,

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność wykorzystania social media
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • kreatywność,
 • obowiązkowość,
 • dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów, terminowości spotkań, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz przepływu informacji,
 • przyjmowanie rozmów telefonicznych do Burmistrza i zastępcy Burmistrza, rejestrowanie i przekazywanie do podpisu lub dekretacji Burmistrza korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • przekazywanie do merytorycznych referatów i stanowisk podpisanej i zadekretowanej korespondencji,
 • organizowanie kontaktów Burmistrza z interesantami i w razie potrzeby kierowanie ich do osób merytorycznie odpowiedzialnych za dane sprawy,
 • prowadzenie terminarza Burmistrza i zastępcy Burmistrza – spotkań, szkoleń, konferencji oraz innych wydarzeń,
 • koordynowanie spotkań z udziałem kierownictwa i pracowników Urzędu, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, interesantów, obsługa recepcyjna i techniczna zaproszonych gości,
 • przygotowanie obecności Burmistrza na uroczystościach, spotkaniach, i innych wydarzeniach,
 • ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji i przesyłek dostarczanych do Urzędu w tym faktur,
 • zabezpieczanie pieczęci urzędowych,
 • zabezpieczanie zapasowych kluczy do wszystkich pomieszczeń Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji nabywanych publikacji fachowych niezbędnych w pracy pracowników Urzędu,
 • aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno-adresowych,
 • prowadzenie rejestru wyjazdów i wyjść służbowych pracowników urzędu,
 • wykonywanie budżetu w zakresie spraw objętych zakresem czynności.
 • potwierdzanie wykonania pracy, opis wydatków, sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym w zakresie kompetencji,
 • kształtowanie wizerunku gminy w mediach społecznościowych,
 • promocja gminy, w tym przygotowywanie propozycji materiałów promujących gminę,
 • organizacja oraz udział w imprezach artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych promujących gminę w środowisku lokalnym, jak i poza gminą,
 • udział w organizacji konkursów, wystaw, spotkań, konferencji realizowanych przez gminę,
 • ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury,
 • tworzenie i prowadzenie kanałów komunikacji z mieszkańcami przy wykorzystaniu mediów elektronicznych,
 • udział w kontaktach z miastami partnerskimi gminy,
 • zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, wyszukiwanie najciekawszych i opłacalnych ofert,

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru),
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osoba niepełnosprawną,
 • prawo jazdy kat. B,
 • klauzula informacyjna dotycząca pozyskiwania danych osobowych (według załączonego wzoru),

List motywacyjny, CV kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, budynek piętrowy bez windy.
Praca przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie.
W kwietniu 2020 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosił 1,16.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2020r. do godz. 1400 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. sekretariatu” (za datę doręczenia dokumentu przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z kandydatami jest Pan Marek Wiatrowski Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo tel. 61 4778 194.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

Witkowo, dnia 14.05.2020 r.

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/ Marian Gadziński

 

 
informacje wprowadził:Tomasz Pluciski
informacje wytworzył:Tomasz Pluciski
data dodania: 14 Maja 2020
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Tomasz Pluciski / 14 Maja 2020