nazwa dokumentu: Mienie komunalne - 2006

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

GMINY I MIASTA WITKOWO

na dzień 30 września 2006r.


Listopad 2006r.
Sporządził:
Anita Frańczak


OBJAŚNIENIA
Do informacji o stanie mienia komunalnego
na dzień 30.09.2006r.

Wartość mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo na dzień 30.09.2006r wynosiła 47.270.481,41 zł, na którą to składają się następujące rodzaje mienia komunalnego:


I. Grunty komunalne o ogólnej powierzchni 4.282.161 m2  z czego 3.310.896 m2 o wartości 17.956.817,10 zł położonych jest na wsiach gminy Witkowo, a 971.265 m2 w wartości 4.139.361,75 zł na terenie miasta. Prezentowana niżej analiza opisowa przedstawia zmiany, jakie dokonały się w gruntach w okresie od 1.10.2005 do 30.09.2006r.:

1. w grupie dróg nastąpiła zmiana spowodowana:
- zrzeczeniem się przez Wojskową Agencję Mieszkaniową na rzecz Gminy Witkowo gruntu stanowiącego część drogi,
- nabyciem od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Witkowie nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie drogi,
- nabyciem w drodze zasiedzenia nieruchomości stanowiącej część drogi, położonej w Kołaczkowie,
- sprzedażą działki w drodze bezprzetargowej,  na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, stanowiącej część drogi,  położonej w Wiekowie,

2. w grupie gruntów zabudowanych zmiana stanu i wartości gruntów nastąpiła w związku z:
- sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Gorzykowie na rzecz najemcy,
- sprzedażą ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Dworcowej 15 w Witkowie.
- sprzedażą  działki położonej w Gorzykowie,

3. w grupie użytków rolnych zmiany powstały w wyniku:
- sprzedaży gruntu przynależnego do budynku mieszkalnego położonego w Gorzykowie, sprzedanego na rzecz najemcy,
- sprzedaży działki niezabudowanej, położonej w Gorzykowie,

4. w grupie gruntów stanowiących użytki kopalne  nastąpiło zmniejszenie stanu w związku ze sprzedażą gruntów położonych w Ćwierdzinie, przeznaczonych pod wydobycie kruszywa naturalnego.

5. w grupie terenów stanowiących place, boiska i stadiony nastąpiło zwiększenie spowodowane zrzeczeniem się gruntów przez Wojskową Agencję Mieszkaniową na rzecz Gminy Witkowo.

6. w grupie terenów stanowiących parki i grunty przeznaczone pod zieleń nastąpiło zwiększenie spowodowane zrzeczeniem się nieruchomości przez Wojskową Agencję Mieszkaniową  na rzecz Gminy Witkowo.

II. Obiekty komunalne o wartości 24.772.774,80 zł w skład których wchodzą budynki mieszkalne, niemieszkalne, budowle i obiekty będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej, obiekty będące we władaniu OKSiR - u, oraz obiekty szkolne, strażnice, świetlice wiejskie, oczyszczalnia ścieków i wysypisko.

Wartość i ilość obiektów komunalnych zmieniła się w związku z:
- remontem i modernizacją świetlic wiejskich w Ćwierdzinie, Folwarku, Kamionce, Maleninie. Małachowie Kępym, Mąkownicy, Sokołowioe, Strzyżewie,
- adaptacją 3 budynków po jednostce wojskowej w Ruchocinku na budynki mieszkalne,
- sprzedażą budynku mieszkalnego w Gorzykowie na rzecz najemcy,
- sprzedażą ostatniego lokalu mieszkalnego, przy ul. Dworcowej w Witkowie,
- przejęciem nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych, świetlicy i  hangaru w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
- rozbudową budynku mieszkalnego przy ul. Park Kościuszki w Witkowie w celu urządzenia sali pamięci.

III. Środki transportowe o wartości 36.358,00 zł.


IV. Pozostałe środki trwałe o wartości 365.169,76 zł.

Ponadto:

1. Gmina Witkowo dnia 15.11.2005r. objęła kolejne 25 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. " Oświetlenie uliczne i drogowe" w Kaliszu, które pokryła wkładem niepieniężnym w postaci wybudowanej ze środków własnych infrastruktury, służącej oświetleniu ulicznemu i drogowemu w miejscowościach na terenie gminy Witkowo. Obecnie Gmina Witkowo posiada łącznie 58 udziałów w ww. spółce na łączną nominalną wartość 58.000,00 zł. Udziały te zostały wniesione w całości aportem w postaci infrastruktury oświetleniowej wybudowanej ze środków własnych Gminy Witkowo.

2. Gmina Witkowo jest również współzałożycielem  Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Gnieźnie, gdzie objęła 84 udziały w kapitale zakładowym o wartości 42.000 zł.

3. Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina Witkowo na dzień 30.09.2006r. uzyskała dochody w wysokości 1.674.062,46 zł
Ponadto gmina uzyskała dodatkowo na dzień 30.09.2006r. dochody z:
- dzierżaw gruntów będących we władaniu gminy w wysokości:  1.842,90 zł
- z wstępu na teren Ośrodka Wypoczynkowego Skorzęcin w wysokości:  384.030,33zł.
- z tytułu udostępniania do korzystania  hali sportowej w Witkowie w wysokości: 21.908,50 zł
Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina i Miasto Witkowo w roku 2006 oczekuje dochodów w wysokości ca 2.121.920,00 zł, natomiast w roku 2007 w wysokości ca  1.628.940,00 zł.

Listopad  2006r.


Sporządził:
Anita Frańczak

 

 
informacje wprowadził:Tomasz Pluciski
informacje wytworzył:Anita Fraczak
data dodania: 15 Grudnia 2006
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Anita Fraczak / 15 Grudnia 2006