nazwa dokumentu: Mienie komunalne - 2005


INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY I MIASTA WITKOWO
na dzień 30 września 2005r.

Październik 2005r.
Sporządził:
Anita Frańczak

OBJAŚNIENIA
Do informacji o stanie mienia komunalnego
na dzień 30.09.2005r.

Wartość mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo na dzień 30.09.2005r wynosiła 46.459.323,22 zł, na którą to składają się następujące rodzaje mienia komunalnego:

I. Grunty komunalne o ogólnej powierzchni 4.373.896 m2  z czego 3.417.017 m2 o wartości 18.180.577,70 zł położonych jest na wsiach gminy Witkowo, a 956.879 m2 w wartości 4.073.710,10 zł na terenie miasta. Prezentowana niżej analiza opisowa przedstawia zmiany, jakie dokonały się w gruntach w okresie od 1.10.2004 do 30.09.2005r.:

1. w grupie dróg nastąpiła zmiana spowodowana:
- przejęciem z mocy prawa od osób fizycznych dróg, powstałych w wyniku podziału nieruchomości,
- sprzedaży działki położonej w Witkowie, przy ul. Jasnej, stanowiącej drogę w drodze bezprzetargowej,  na powiększenie nieruchomości sąsiedniej,
- uchyleniem decyzji komunalizacyjnych na nieruchomości stanowiące drogi, położone w Witkowie, przy ul. Spokojnej,
- zakupem nieruchomości stanowiących drogi publiczne.

2. w grupie gruntów zabudowanych zmiana stanu i wartości gruntów nastąpiła w związku z:
- przejęciem od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Jaworowie, zabudowanej hydrofornią,
- sprzedażą nieruchomości zabudowanej wiatą i budynkiem magazynowym, położonej w Witkowie, przy ul. Nowej,
- sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Małachowie Złych Miejsc na rzecz najemcy,
- sprzedażą działki zabudowanej, położonej w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej.

3. w grupie gruntów niezabudowanych zmiany powstały w wyniku:
- sprzedaży działek budowlanych w Witkowie,
- zamianą gruntów gminnych na grunty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,


4.  w grupie gruntów letniskowych i rekreacyjnych  nastąpiło zmniejszenie stanu posiadanych gruntów  w związku z:
- oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

5.  w grupie terenów przeznaczonych pod usługi i rzemiosło nastąpiło zmniejszenie  spowodowane sprzedażą terenów zabudowanych obiektami po nieczynnej kotłowni, położonych w Witkowie.

II. Obiekty komunalne o wartości 23.803.507,66 zł w skład których wchodzą budynki mieszkalne, niemieszkalne, budowle i obiekty będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej, obiekty będące we władaniu OKSiR - u, oraz obiekty szkolne, strażnice, świetlice wiejskie, oczyszczalnia ścieków i wysypisko.

Wartość i ilość obiektów komunalnych zmieniła się w związku z:
- wybudowaniem i oddaniem do użytku hali sportowej, położonej w Mielżynie,
- wybudowaniem parkingu przy ul. Armii Poznań w Witkowie,
- sprzedażą obiektów nieczynnej kotłowni, położonych w Witkowie, przy ul. Poznańskiej.
- przejęciem nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych, hotelu, stołówki, klubu, garaży i magazynów  wraz z towarzysząca infrastrukturą w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Zwiększyła się również wartość pozostałych środków trwałych w związku z zakupem kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego.

Gmina Witkowo posiada  33 udziały w Spółce z o.o." Oświetlenia Uliczne i Drogowe" w Kaliszu o wartości 1.000 zł każdy, czyli na łączną kwotę 33.000zł.
Udziały te zostały wniesione w całości aportem w postaci infrastruktury oświetleniowej wybudowanej ze środków własnych Gminy Witkowo.
Gmina Witkowo jest również współzałożycielem  Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Gnieźnie, gdzie objęła 84 udziały w kapitale zakładowym o wartości 42.000 zł
Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina Witkowo na dzień 30.09.2005r. uzyskała dochody w wysokości 1.038.620,80 zł

Ponadto gmina uzyskała dodatkowo na dzień 30.09.2005r. dochody z:
- dzierżaw gruntów będących we władaniu gminy w wysokości: 2.313,00 zł
- z wstępu na teren Ośrodka Wypoczynkowego Skorzęcin w wysokości: 363.874,80zł.
- z tytułu udostępniania do korzystania  hali sportowej w Witkowie w wysokości: 20.105,95 zł
Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina i Miasto Witkowo w roku 2005 oczekuje dochodów w wysokości 1.841.204,00 zł, natomiast w roku 2005 w wysokości ca  1.384.100 zł.  

Październik 2005r.

 

 
informacje wprowadził:Tomasz Pluciski
data dodania: 15 Grudnia 2006
data modyfikacji: /
data wyworzenia: /