Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi aktualne: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Rozbudowę budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie

Ogłoszenie nr 551924-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Gmina i Miasto Witkowo: Rozbudowa budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Witkowo, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Gnieźnieńska  1 , 62-230  Witkowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 778 194, e-mail infrastruktura@witkowo.pl, faks 614 778 855.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.witkowo.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.witkowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.witkowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie - pok. nr 21.

Adres:

ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie

Numer referencyjny: ITz.271.10.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa części budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie wraz z budową instalacji gazowej. W nowoprojektowanych pomieszczeniach przy istniejącej świetlicy OSP znajdować się będzie kotłownia, szatnia oraz pomieszczenie gospodarcze z węzłem sanitarnym. Przebudowa będzie polegała na scaleniu funkcjonalnym części istniejącej z projektowaną rozbudową. Budynek należy pobudować w technologii tradycyjnej: posadowienie bezpośrednie na betonowych ławach fundamentowych, ściany murowane z pustaków ceramicznych ocieplonych styropianem gr. 20 cm, strop gęstożebrowy, dach ocieplony styropapą. Należy wykonać instalacje wod – kan, elektryczną i c.o., odprowadzenia wód opadowych i gazową. Kotłownia ma być wyposażona w 2 kotły gazowe o mocy 35 kW każdy, w istniejącej kuchni należy zainstalować kuchenkę gazową, w toalecie nowej części należy zainstalować elektryczny podgrzewacz wody.

UWAGA!

a) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i wiedzą techniczną.

b) Jeżeli w SIWZ (wraz z załącznikami) wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym, nazwą lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu, takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubatura, gęstość, kształt, kolorystyka, struktura, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy/usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).

c) Kosztorys ofertowy Wykonawca sporządza na własny koszt w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dokumenty m.in.: dokumentację projektową, przedmiary, opis przedmiotu zamówienia itp. Podane w przedmiarach robót katalogi podstawy wyceny są przykładowe i nie są wiążące dla celów sporządzania oferty. Wartość oferty wyceniona na podstawie w/w dokumentów jest wartością ryczałtową. Kosztorys ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i służy do przedstawienia sposobu obliczenia ryczałtowej ceny oferty. Nieujęcie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji określonej w przedmiarach robót lub błędne opisanie pozycji czy obmiaru, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zamawiający uzna, że Wykonawca skalkulował te roboty w innych pozycjach kosztorysu ofertowego.

d) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi.

e) Wszystkie materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, w pierwszym gatunku, posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami, normami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie inspektora nadzoru przedstawić przed wbudowaniem materiałów/produktów oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorach częściowych oraz końcowym robót. Ww. materiały/produkty winny spełniać postanowienia aktualnej ustawy o wyrobach budowlanych.

f) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do odbioru pełną dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

g) Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie.

h) Wymagania dot. gwarancji: Ustala się min. 5-letni termin gwarancji. Warunki określono w istotnych postanowieniach umowy. Rękojmia wynosi 5 lat.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45230000-8

45231000-5

45231400-9

45300000-0

45310000-3

45311000-0

45317000-2

45314310-7

45260000-7

45262000-1

45262310-7

45320000-6

45321000-3

45262350-9

45330000-9

45331000-6

45331100-7

45331200-8

45332000-3

45231110-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-18

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-12-18

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

- min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku lub części budynku w technologii tradycyjnej wraz z wykonaniem kotłowni gazowej, instalacji gazowej i sanitarnej za kwotę min. 450.000,00 zł brutto albo

- min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku lub części budynku w technologii tradycyjnej za kwotę min. 300.000,00 zł brutto i 1 robotę polegającą na wykonaniu kotłowni gazowej, instalacji gazowej i sanitarnej za kwotę min. 150.000,00 zł brutto.

W celu potwierdzenia spełniania warunku należy załączyć:

• Wykaz robót budowlanych stanowiący załącznik do SIWZ;

• Dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) Uprawnienia Wykonawcy

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: min.

- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownika robót lub równoważne w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót lub równoważne,

W celu potwierdzenia spełniania warunku należy załączyć: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiący załącznik do SIWZ;

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Dot. zapisu: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak w zakresie przewidzianym w warunkach udziału w postępowaniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – załącznik nr 5;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty i sposób ich składania zgodnie z pkt 6, 8, 9, 10 SIWZ

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie osiem tysięcy zł 00/100). Szczegółowe informacje dot. wadium zawarto w punkcie 16 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji

40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. może dotyczyć:

1. Zmiany terminu wykonania umowy, z powodu:

a) istotnej, leżącej po stronie zamawiającego, zwłoki w przekazaniu placu budowy wykonawcy, wstrzymania robót, o liczbę dni zwłoki, wstrzymania robót przez zamawiającego,

b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają lub mogą negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych (zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia) robót budowlanych oraz ich trwałość, w przypadku, gdy wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności o ile wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wykonanie umowy w terminie – w tym przypadku termin może być wydłużony o ilość dni, podczas których wystąpiły w/w zdarzenia;

c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym w umowie terminie o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia jej skutków;

d) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których wykonawca był zobowiązany o czas niezbędny do jej usunięcia;

e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących długotrwałość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które mogą spowodować przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia wymagań w/w osób trzecich;

f) konieczności wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian w projekcie – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, przeprowadzenia ww. badań;

g) wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy lub powstałych na skutek realizacji zamówień dodatkowych mających wpływ na termin wykonania umowy,

h) konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych lub innych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich wykonanie,

i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy lub prac realizowanych w miejscu i czasie wykonywania niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych niniejszą umową,

j) wystąpienia problemów związanych z uzyskaniem w odpowiednim terminie wymaganych projektem materiałów budowlanych o czas wymagany na ich uzyskanie. W takim wypadku wykonawca powinien przedstawić stosowne pismo od dostawcy,

k) jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym w szczególności okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2

2. Zmiany przedstawicieli Stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych im funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy itp.). Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.

3. Zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z udziału podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

b) zmiany okoliczności powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż założone w SIWZ,

c) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

d) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie usunięcia kolizji,

e) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych itp., które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac;

g) do wykonania umowy niezbędne będzie zastosowanie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, innego rodzaju robót, niż wskazane w ofercie lub SIWZ. Jeżeli z tego tytułu wykonawca poniósłby znaczącą stratę zamawiający może podwyższyć jego wynagrodzenie,

h) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w założonym zakresie nie leży w interesie zamawiającego lub wyniknie ono z konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej. Zmiana zakresu umowy wiązać się będzie ze zmianą wysokości wynagrodzenia.

5. Konieczności wykonania robót zamiennych z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, lub możliwości usprawnienia robót budowlanych lub poprawy funkcjonalności obiektu budowlanego.

6. Poprawienia omyłek w treści umowy.

7. Zamawiający przewiduje i dopuszcza:

a) Zmianę wynagrodzenia wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT.

b) Zmianę wynagrodzenia wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad wprowadzenia nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

c) W przypadku niewykazania przez wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w lit a)-c) na wzrost wynagrodzenia wykonawcy; zamawiający ma prawo odmówić zmiany wynagrodzenia wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania wykonawcy.

8. Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych.

9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.

11. Warunkiem zmiany postanowień umowy jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia np. w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika budowy, akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz zamawiającego.

12. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej – aneks oraz sporządzone będą na podstawie protokołu konieczności.

13. Niezależnie od powyższych postanowień, dopuszczalne są zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 do 1 e ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-07-06, godzina: 12:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Zatwierdzam:

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
OSP WITKOWO - B. SANITARNA - PRZEDMIAR ath
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-18 14:38:56)
rozmiar pliku: 67.1Kb
OSP WITKOWO - B. SANITARNA - PRZEDMIAR
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-18 14:38:39)
rozmiar pliku: 130.4Kb
OSP WITKOWO - B. ELEKTRYCZNA - PRZEDMIAR ath
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-18 14:38:03)
rozmiar pliku: 7Kb
OSP WITKOWO - B. ELEKTRYCZNA - PRZEDMIAR
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-18 14:37:42)
rozmiar pliku: 48.6Kb
OSP WITKOWO - B. BUDOWLANA - PRZEDMIAR ath
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-18 14:36:15)
rozmiar pliku: 48.3Kb
OSP WITKOWO - B. BUDOWLANA - PRZEDMIAR
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-18 14:35:50)
rozmiar pliku: 374.7Kb
SIWZ
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-18 14:31:42)
rozmiar pliku: 415.5Kb
SIWZ - załączniki
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-18 14:30:19)
rozmiar pliku: 363.5Kb
Specyfikacje - Plik 7Z (.7z)
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-18 14:29:21)
rozmiar pliku: 1.2Mb
BRANŻA SANITARNA - Plik 7Z (.7z)
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-18 14:28:25)
rozmiar pliku: 3.6Mb
BRANŻA ELEKTRYCZNA - Plik 7Z (.7z)
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-18 14:27:26)
rozmiar pliku: 862.8Kb
BRANŻA BUDOWLANA - Plik 7Z (.7z)
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-18 14:26:49)
rozmiar pliku: 3.5Mb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz