Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVII/144/04 w sprawie akceptacji Programów Odnowy Obszarów Wiejskich Gminy Witkowo na lata 2004-2006

Uchwała Nr XVII/144/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie: akceptacji Programów Odnowy Obszarów Wiejskich Gminy Witkowo na lata 2004-2006

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Z 2001r.:Nr 142, poz.1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 214, poz 1806, z 2003r.: Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Akceptuje się Programy Odnowy Obszarów Wiejskich Gminy Witkowo sołectw: Chłądowo, Czajki, Ćwierdzin, Dębina, Folwark, Gaj, Gorzykowo, Jaworowo, Kamionka, Kołaczkowo, Malenin, Małachowo Kępe, Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Złych Miejsc, Mąkownica, Mielżyn, Odrowąż, Ostrowite Prymasowskie, Piaski, Ruchocinek, Ruchocin, Skorzęcin, Sokołowo, Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo, Witkówko, stanowiące załączniki odpowiednio od 1 do 26 do niniejszej uchwały.  

§ 2
Współfinansowanie zadań wynikających z programów, o których mowa w § 1 nastąpi zgodnie z uchwałą budżetową Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/144/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26.11.2004r. W sprawie akceptacji Programów Odnowy Obszarów Wiejskich Gminy Witkowo na lata 2004-2006.

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich są dokumentami niezbędnymi w przypadku ubiegania się przez sołectwa o dofinansowanie zadań z programów sektorowych Unii Europejskiej w ramach „Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich”, a dokładnie z działania „Odnowa wsi, poprawa jakości i warunków życia oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego”, z którego to źródła mogą być dofinansowane inwestycje infrastrukturalne na terenie miejscowości, liczących nie więcej niż 5 tys. mieszkańców.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym w szczególności potrzebę posiadania w/w dokumentów programowych, warunkujących możliwość ubiegania się o środki finansowe z funduszy sektorowych, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.    

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Programy Odnowy Obszarów Wiejskich cz.2
Programy Odnowy Obszarów Wiejskich cz.1
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz