Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Prawo lokalne: Statut Gminy i Miasta (archiwalny)


(ARCHIWALNY)

STATUT GMINY I MIASA WITKWO

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Gmina i Miasto Witkowo, zwana dalej w niniejszym Statucie "Gminą", jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy i Miasta Witkowo z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum i  wybrane przez siebie  organy gminy.

3. Rada Gminy i Miasta Witkowo nosi nazwę Rady Miejskiej w Witkowie.

4. Urząd Gminy i Miasta nosi nazwę Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

5. Siedzibą organów Gminy jest miasto Witkowo.

§ 2.

1. Gmina położona jest w województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 184,4 km2.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa i osiedla.

4. Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej, musi odpowiadać następującym zasadom:

a) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka ma obejmować lub organy Gminy,

b) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie  jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami społecznymi, których tryb przeprowadzenia określa Rada odrębną uchwałą.

c) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

d) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

5. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 3.

1. Gmina posiada herb. Herb jest znakiem prawnie chronionym. Komercyjne rozpowszechnianie herbu wymaga zgody Burmistrza. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

2. Barwy gminy określa jej flaga. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

3. Gmina posiada hejnał. Nutowy zapis hejnału stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.

4. Gmina posługuje się okolicznościową, metalową pieczęcią okrągłą, zawierającą pośrodku herb, a w otoku napis Gmina i Miasto Witkowo. Wzór pieczęci określa załącznik nr 5 do niniejszego Statutu.

5. Zasady używania herbu, hejnału, barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada.

ROZDZIAŁ II
Zakres działania, zadania Gminy oraz zasady ich realizacji

§ 4.

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. Szczegółowy  zakres  zadań  określa  ustawa.

§ 5.

1. Zakres działania Gminy określają:
1) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustawy,
2) uchwały Rady podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty,

2. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w ustawach.

§ 6.

1. Gmina wykonuje swoje zadania:
1) poprzez działalność swych organów i organów jednostek pomocniczych,
2) poprzez gminne jednostki organizacyjne,
3) poprzez działalność innych podmiotów - krajowych i zagranicznych - na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.

2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 7.

1.Dla wykonywania zadań własnych przekraczających możliwości organizacyjne gminy, może ona przystępować do związków gmin.

2. Gmina może tworzyć lub być członkiem Stowarzyszeń.

ROZDZIAŁ  III
Władze Gminy

§ 8.

Mieszkańcy Gminy wykonują swoje uprawnienia bezpośrednio w drodze wyborów organów gminy i  referendum.

§ 9.

Tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.

§ 10.

1. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Miejska, zwana dalej Radą, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, należących do zakresu działania Gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

2. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa odrębna ustawa.

§ 11.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.

2. Przewodniczącego oraz 2 Wiceprzewodniczących Rada wybiera na pierwszej sesji po wyborze Rady nowej kadencji.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie  porządku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród nowo wybranych radnych,
5) porządek obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2, powinien obejmować informację dotychczasowego Burmistrza o stanie Gminy.

§ 12.

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony Wiceprzewodniczący, w  szczególności:
- zwołuje sesje Rady i ustala porządek obrad,
- ustala listę osób zaproszonych do udziału w sesjach,
- przewodniczy obradom,
- sprawuje policję sesyjną,
- kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
- podpisuje uchwały Rady,
- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
- koordynuje prace Komisji,
- prowadzi korespondencję kierowaną do Rady.

§ 13.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 14.

Szczegółowy tryb działania Rady i jej organów określa Regulamin Rady Gminy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Statutu.

§ 15.

1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną. Może też powołać inne stałe i doraźne Komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. Rejestr Komisji prowadzi Przewodniczący Rady.

3. Powołanie i rozwiązanie komisji następuje w drodze uchwały. Działalność Komisji wygasa z upływem kadencji Rady.

4. Przewodniczących Komisji wybiera się spośród Radnych uchwałą Rady. Zastępców Przewodniczących Komisji z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja spośród członków Komisji.

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być radny - pracownik jednostki organizacyjnej Gminy, ani też radny - małżonek, krewny I stopnia  oraz powinowaty  II stopnia pracownika jednostki organizacyjnej Gminy.  

6. Zasady i tryb działania Komisji  Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej , stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Statutu.

§ 16.

Rada może powoływać zespoły nie stanowiące komisji, o charakterze opiniodawczym /kapituły/.

§ 17.

Obsługę Rady i jej organów  wykonują  pracownicy Urzędu Gminy i Miasta.

§ 18.

1. Organem  wykonawczym  jest  Burmistrz.

§ 19.

Burmistrz wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania Gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach gminnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.

§ 20.

Do zadań Burmistrza  należy w szczególności:

1)opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach,

2) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,

3) wykonywanie uchwał Rady,

4) określanie sposobu wykonywania uchwał,

5) ustalanie planu wykonywania budżetu, informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu i wykorzystaniu środków budżetowych, kierunkach polityki społeczno - gospodarczej,

6) gospodarowanie mieniem komunalnym,

7) zaciąganie zobowiązań w celu wykonania uchwał Rady i swych ustawowych kompetencji, do wysokości ustalonej przez Radę,

8) rozstrzyganie o wystąpieniu na drogę sądową w sprawach związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym,

9) decydowanie w przedmiocie zaskarżania do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięć nadzorczych dot. aktów przez niego  wydawanych,

10) wybór ofert przy przetargach publicznych ogłaszanych przez Gminę,

11) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

12) udzielanie pełnomocnictw do zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a nadto udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,

13) określenie zakresu spraw, których wykonanie Burmistrz może powierzyć Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy, do wykonania w jego imieniu,

14) wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustaw i porozumień zawartych przez Gminę, o ile z przepisów szczególnych nie wynika uprawnienie dla innego organu Gminy,

15) nadawanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta.

§ 21.

1. Majątek Gminy, służący zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty może być zarządzany przez jednostki organizacyjne i podmioty określone w § 6.

2. Zasady zarządzania, o jakich mowa w ust.1 określa Rada w drodze odrębnych uchwał.

3. Burmistrz  prowadzi rejestry:
1) składników  mienia komunalnego,
2) podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami tego mienia.

ROZDZIAŁ IV
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 22.

1. O utworzeniu jednostki pomocniczej Gminy lub zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w § 2 Statutu.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§  23.

Uchwała w sprawie utworzenia lub zniesienia jednostki pomocniczej, powinna określać:
- jej obszar,
- granice,
- siedzibę władz,
- nazwę,
- sposób opublikowania uchwały i datę jej wejścia w życie.

§ 24.

1. Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest Zebranie Wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.

2. Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką.

3. Tryb i zasady wyboru Sołtysa, członków Rady Sołeckiej oraz sposób zwoływania i obradowania Zebrania Wiejskiego określa Rada w Statucie Sołectwa.

§ 25.

1. Organem uchwałodawczym w Osiedlu jest Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla.

2. Organem wykonawczym w Osiedlu jest Zarząd Osiedla na czele z Przewodniczącym Zarządu.

3. Tryb i zasady wyboru Zarządów, Przewodniczących Zarządów o jakich mowa w ust.1. określają Statuty tych jednostek.

§ 26.

Rada w statucie jednostki pomocniczej określa sposób bezpośredniego korzystania przez tę jednostkę z mienia gminnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej względem mienia oddanego jej do korzystania.

§ 27.

1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą swą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Budżet Gminy obejmuje ogół dochodów Gminy, realizowanych przez jednostki pomocnicze, jak i ogół wydatków, dokonywanych samodzielnie przez organy i jednostki organizacyjne jednostek pomocniczych.

3. W ramach dochodów, o jakich mowa w ust. 2, organy i jednostki organizacyjne jednostek pomocniczych Gminy obowiązane są przestrzegać zasad gospodarki finansowej Gminy obowiązujących jednostki budżetowe Gminy.

4. W ramach wydatków, o jakich mowa w ust. 2, organy i jednostki organizacyjne jednostek pomocniczych Gminy są uprawnione do:
1)otwierania konta bankowego,
2)dokonywania operacji na koncie bankowym do wysokości ulokowanych tam środków finansowych.

5. Operacje, o jakich mowa w ust.4 pkt 2, wymagają uzasadnienia w formie uchwał organów jednostek pomocniczych.

6. Organy jednostek pomocniczych składają sprawozdania Skarbnikowi Gminy w okresach półrocznych oraz na każdorazowe żądanie Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 28.

1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie Burmistrzowi.

2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

ROZDZIAŁ V
Radni

§ 29.

Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Gminy i ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.

§ 30.

1. Radny składa na pierwszej sesji po wyborach Rady Miejskiej ślubowanie.

2. Radny nieobecny na pierwszej sesji Rady składa ślubowanie na pierwszej sesji, w której uczestniczy.

§ 31.

Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

§ 32.

1. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, udziału w głosowaniu na sesjach Rady i występowania z interpelacjami, zapytaniami i wnioskami.

2. Tryb zgłaszania interpelacji, zapytań i wniosków określa Regulamin Rady.

3. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Zasady tworzenia klubów radnych określa Regulamin Klubów Radnych, stanowiący załącznik nr 8 do Statutu.

ROZDZIAŁ VI
Pracownicy samorządowi.

§ 33.

1. Powołanie, jako forma nawiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta, jest stosowane wobec Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

2. Stosunek pracy na podstawie powołania regulują przepisy art.68-72 Kodeksu pracy.

§ 34.

Pracownicy Urzędu nie zatrudnieni na podstawie powołania i wyboru świadczą pracę na podstawie umowy o pracę.

§ 35.

Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu Gminy i Miasta, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 36.

Status pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych.

ROZDZIAŁ VII
Publikowanie prawa miejscowego i innych uchwał.

§ 37.

1. Publikowanie prawa miejscowego określa odrębna ustawa.

2. Rada może postanowić o podaniu uchwały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach  ogłoszeń.

ROZDZIAŁ  VIII
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i zarządzeń Burmistrza.

§ 38.

1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:

1/ protokoły z sesji,

2/ protokoły z posiedzeń Komisji, w tym Komisji Rewizyjnej,

3/ rejestr uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,

4/ uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza,

5/ rejestr wniosków Komisji Rady,

6/ rejestr interpelacji i wniosków Radnych.

§ 39.

1. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji i Burmistrza udostępnia się w Biurze Rady  Miejskiej w poniedziałki w godzinach pracy Urzędu.

§ 40.

1. Z dokumentów  wymienionych w  §38  ust.1 obywatele  mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować. Sporządzanie kserokopii następuje wg zasad  obowiązujących w Urzędzie.

2. Realizacja uprawnień określonych w ust.1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie i w obecności pracownika Urzędu.

§ 41.

Uprawnienia określone w §38 - 40 nie znajdują zastosowania:

1/ w przypadku podjęcia przez Radę lub Komisję uchwały o wyłączeniu jawności, w przypadkach przewidzianych przez ustawy;

2/ do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 42.

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 43.

Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Rady Miejskiej (archiwalny)
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-09-01 14:38:45) 0
Regulamin Komisji Rewizyjnej (archiwalny)
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-09-01 14:38:17) 0
Regulamin Klubów Radnych (archiwalny)
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-09-01 14:37:22) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz