Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania i informacje Burmistrza: Sprawozdanie w zakresie współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

Sprawozdanie
w zakresie współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.

Na terenie Gminy i Miasta działa 36 organizacji pozarządowych, z tego:

 • 7 w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych, 
 • 10 w strukturach sportu i kultury fizycznej, 
 • 4 w strukturach kół łowieckich, 
 • 9 w strukturach Polskich Związków, 
 • 2 w strukturach rodzinnych ogrodów działkowych, 
 • 4 w strukturach stowarzyszeń na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.

Do największych i najaktywniejszych działających organizacji należą:

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „PROMYK” w Gnieźnie – Oddział w Witkowie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Witkowie, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Witkowie, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Koło Nr 2 w Witkowie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zał.1742 r., Liga Obrony Kraju oraz Rodzinne Ogrody Działkowe w Witkowie.

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie, mając na uwadze poprawę warunków życia społeczności lokalnej oraz wsparcie i efektywność mieszkańców w działalności społecznej, Gmina opiera się na przeprowadzaniu corocznych konsultacji społecznych ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy. Prowadzone w ten sposób konsultacje w szerokim stopniu wychodzą naprzeciw potrzebom i problemom współczesnego społeczeństwa.

Opracowany w ten sposób na dany rok kalendarzowy Program Współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawiera podstawowe zasady i formy współpracy oraz priorytetowe zadania realizowane przez samorząd gminny.

W ostatnim roku takimi zadaniami były:

 • ochrona i promocja zdrowia - mająca na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców Gminy i Miasta poprzez organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych /mammografia, wady wzroku/ dla 279 osób, dofinansowanie wjazdów uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i osób dorosłych na baseny oraz organizowanie spartakiad dla dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych.
 • profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi - działania propagujące trzeźwy styl życia, krzewienie trzeźwości poprzez między innymi współudział w organizacji Sztafety Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego i wyjazdu na spotkania AA do Częstochowy. Osoby które chcą wyjść z uzależnienia mogą liczyć na pomoc działających Grup Wsparcia AA dla kobiet i mężczyzn ze strony Witkowskiego Stowarzyszenia Abstynentów „TĘCZA”. Prowadzony jest punkt terapii uzależnień, a Świetlice Środowiskowe z elementami profilaktyki prowadzone są przez Szkoły. Jako Gmina bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach edukacyjno-profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki ? – To mnie nie kręci”. Dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodzin uruchomiono dyżury psychologiczne w placówkach oświatowych oraz organizowane są spotkania weekendowe dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej - pielęgnowanie polskości na lekcjach historii. Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez udział dzieci i młodzieży oraz członków organizacji pozarządowych w uroczystościach patriotycznych związanych z obchodami świąt, rocznic i wydarzeń historycznych, pielęgnowanie i dbałość o pomniki i groby na cmentarzach oraz organizowanie corocznych DNI WITKOWA i DOŻYNEK GMINNYCH.
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w różnych sekcjach sportowych, prowadzonych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, organizowanie i udział w imprezach o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym, dofinansowanie do obozów sportowych, szkolenie i udział drużyn Seniorów, Juniorów, Trampkarzy, Młodzików, Orlików i Żaków w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Poznaniu.
 • organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży - poprzez organizację półkolonii i kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowanie wyjazdów do kina, kręgielni i na baseny w ramach Ferii Zimowych, organizowanie i finansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, np. Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych, Wielkanocny Turniej Klas I-III Szkół Podstawowych, Dzień Dziecka, Szkolne Biegi Uliczne, itp.
 • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - dokarmianie zwierząt oraz poszukiwanie nowych właścicieli przy współpracy z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami – Koło w Witkowie.

Podejmowane działania oraz stworzony system współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi, a Gminą reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta są pozytywnie postrzegane przez społeczeństwo.

Sprawozdanie finansowe /na dzień 31.12.2013 r./:

PÓŁKOLONIE PROFILAKTYCZNE: 19.000,oo zł - dla 150 dzieci
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan Gniezno: 22 lipca – 2 sierpnia 2013 r.  - 11.400,oo zł - 90 dzieci
/Ruchocinek-30 uczniów; ZSz-P Mielżyn- 30 uczniów; Mąkownica -30 uczniów/

Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „RAZEM” z Marysina wspólnie z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie: 05–17 sierpnia 2013 r. – 7.600,oo zł - 60 dzieci
/dzieci z Małachowa Złych Miejsc, Wierzbiczany ,Kępe, Witkówka i Kołaczkowa/

KOLONIA PROFILAKTYCZNA: 34.818,93 zł - dla 41 dzieci
10 dniowy turnus: 29.07.-08.08.2013 r. – Lądek Zdrój /w ramach współpracy zawartej z Gminą Lądek Zdrój/.

OBÓZ SPORTOWY: 1.100,oo zł
9 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum plus opiekun – Wapnica - Międzyzdroje – 13 – 22.08.2013 r.

Gminny Klub Sportowy „VITCOVIA” w Witkowie - 84.610,oo zł

- dotacja z budżetu gminy na statutową działalność Klubu, szkolenie i udział drużyn seniorów, juniorów starszych, młodszych i trampkarzy w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu.

Sekcje Sportowe Uczniowskich Klubów Sportowych działające w ramach Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie - 30.189,90 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz sekcji modelarskiej „SOKÓŁ” w ramach działania różnych sekcji sportowych /50 godz. tygodniowo x 14,oo zł/.

Dotacja na dofinansowanie drużyny ORLIKÓW i ŻAKÓW - 5.700,oo zł
Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w turniejach drużyn niezrzeszonych.

W ramach promocji i Gminy i Miasta udzielono wsparcia finansowego n/w organizacjom pozarządowym:

1. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „PROMYK” Oddział w Witkowie – 750,oo zł - przejazdy na spotkania integracyjne /Cielimowo, Skorzęcin/ .

2. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Witkowie – 600,oo zł - zakup statuetek.

3. Witkowskie Stowarzyszenie Abstynentów „TĘCZA” w Witkowie – 1.500,oo zł - dofinansowanie spotkania integracyjnego /opłata zespołu muzycznego/ - 500,oo zł, wpisowe do VI Sztafety Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego - 400,oo zł, wyjazd na XXV Spotkania AA na Jasnej Górze – 600,oo zł.

4. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Witkowie – 212,50 zł - zakup kwiatów - 87,50 zł oraz zniczy na obchody miesiąca pamięci narodowej /kwiecień/ - 125,oo zł.

5. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży LIDER w Witkowie - 398,75 zł - zakup słodyczy na organizowaną imprezę pt. „Mamo, Tato co Ty na to” oraz zakup gier planszowych i udostępnienie pomieszczenia Budynku Oświatowego w Witkowie na cykl spotkań pt. „Planszoteka” – 398,75 zł. Podpisanie umowy o współpracy z samorządem Gminy.

6. UKS „OLIMP” przy Szkole Podstawowej w Witkowie - 5.000,oo zł - wyjazdy na basen w ramach realizacji zadania „Poprawa stanu zdrowia poprzez naukę pływania dla uczniów klas II-III-IV” /nauka pływania plus zabawa/ w miesiącach: marzec - czerwiec i wrzesień - grudzień-raz w tygodniu.

7. UKS „ISKRA” przy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie – 4.400,oo zł - wyjazdy na basen w ramach realizacji zadania „Pływanie receptą na sukces” /nauka pływania plus zabawa/ w miesiącach: marzec – czerwiec oraz wrzesień – grudzień – raz w tygodniu.

8. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Małachowie i Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzykowie - 900,oo zł - zakup artykułów spożywczych niezbędnych do udziału i reprezentowaniu Gminy Witkowo w Powiatowym Konkursie pt. „Smaczki, Smaki i Przysmaki Kuchni Gnieźnieńskiej” oraz w III Festiwalu Kulinarnym Kuchni Wielkopolskiej w Pleszewie.

9. Klub Turystyczny PPTK w Witkowie –200,oo zł - dofinansowanie spotkania z podróżnikiem Wojciechem Tworowskim oraz zgoda na wyjazd mieszkańców Gminy na rodzinny spływ kajakowy i rajd pieszy – 500,oo zł /opłata transportu – nie doszedł do skutku/.

10. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zał. 1742 r. – 982,oo zł – dofinansowanie zakupu pucharów i medali na organizowane Gminne Zawody Strzeleckie z Broni Pneumatycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych.

11. Stowarzyszenie Centrum Edukacyjno-Wypoczynkowe „GAJÓWKA” w Gaju – 935,oo zł – opłata telekomunikacyjna /dostęp do Internetu/.

Z funduszy Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie dofinansowano:

1. Wyjazdy grupy seniorów na basen do Gniezna – 1.835,oo zł.

2. Koszty dojazdu oraz wpisowe na przeglądy i festiwale muzyczne dla Zespołu Śpiewaczego „MY MŁODZI” - 5.000,oo zł, w tym koszty organizowanego Koncertu z Okazji X -lecia Powstania Zespołu – 578,oo zł.

3. Koszty dojazdu Witkowskiej Kapeli Odjazdowej na imprezy gminne oraz udział w przeglądach muzycznych – 6.000,oo zł.

4. Sekcja Strzelecka LOK przy Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Witkowie – zakup tarcz i śrutów – 1.163,oo zł.

Szczegółowe informacje o udzielonych dofinansowaniach dla poszczególnych instytucji i organizacji pozarządowych są składane przez Burmistrza Gminy i Miasta na każdej sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Krzysztof Szkudlarek

drukuj pobierz pdf    

wstecz