Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XIV/116/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

Uchwała Nr XIV/116/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 czerwca 2004r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

Na podstawie  art 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 ze zm./ w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się Gminny Plan Gospodarki Odpadami, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE
Do uchwały nr XIV/116/04 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Gospodarki Odpadami

Dokument został opracowany w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy przez Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001. Nr 62 poz.628) w art. 14 ust.6. i w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627).
Plan obejmuje zagadnienia gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Witkowo, w tym usuwania negatywnych skutków bytowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez człowieka.
Zasadniczym celem jakie opracowanie ma spełnić jest określenie zadań w dziedzinie  gospodarki odpadami oraz stworzyć możliwości uzyskania  wsparcia finansowego na realizację tych zadań z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały XIV/116/04
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz