Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała X / 91 / 2003

Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XXVI/227/09

Uchwała Nr X/91/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska zwierząt przy ul.Kosynierów Miłosławskich w Witkowie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się zasady i tryb korzystania z targowiska zwierząt przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie w postaci Regulaminu Targowiska stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Załącznik do uchwały Nr X/91/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 grudnia 2003r.

Regulamin korzystania z targowiska zwierząt
przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie.

§ 1
Regulamin określa zasady korzystania z targowiska zwierząt przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie.

§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.Targowisku – należy rozumieć targowisko zwierząt przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie.
2.Osobach handlujących – należy rozumieć osoby dokonujące sprzedaży zwierząt na targowisku.
3.Stanowisku targowym – należy rozumieć miejsce na targowisku przeznaczone do dokonywania sprzedaży zwierząt.
4.Sprzedaży – należy rozumieć wszelkie transakcje związane ze zbywaniem zwierząt.

§ 3
1.Targowiskiem administruje w imieniu Gminy Witkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo – zwany dalej administratorem.
2.Targowisko położone jest w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich.

§ 4
Handel na targowisku odbywa się w środy, jednakże dopuszcza się możliwość handlu w inne dni tygodnia.

§ 5
1.Korzystanie z targowiska jest odpłatne.
2.Za korzystanie z targowiska pobiera się opłatę targową, którą określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Witkowie.
3.Dowodem uiszczenia opłaty jest kwit ostemplowany przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 6
Osoby handlujące zobowiązane są:
1.Zgłosić inkasentowi wprowadzenie zwierząt na targowisko i podać wymagane dane do wykazu prowadzonego przez administratora.
2.Zająć odpowiednie stanowisko targowe.
3.Dysponować świadectwem zdrowia zwierzęcia.

§ 7
Osoby handlujące mają obowiązek:
1.Opłacenia należnych opłat.
2.Okazywania dowodów wniesienia opłat targowych na wezwanie inkasenta, dokonującego poboru opłat.
3.Przestrzegania Regulaminu Targowiska.
4.Zachowania spokoju i porządku na stanowisku targowym.
5.Opuszczenia lub usunięcia zwierząt z miejsc niedozwolonych do sprzedaży na wezwanie inkasenta.

§ 8
Na targowisku zabrania się:
1.Zakłócania spokoju i porządku publicznego, a także naruszania zasad współżycia społecznego, a zwłaszcza dobrych obyczajów kupieckich.
2.Handlu innymi towarami.

§ 9
Naruszenie postanowień § 8 może spowodować usunięcie z terenu targowiska niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej prawem.

§ 10
W przypadku widocznych oznak choroby zwierzęcia § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 11
Uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być zgłaszane administratorowi targowiska.

§ 12
Regulamin może być zmieniony wyłącznie w drodze uchwały Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz