Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania i informacje Burmistrza: Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym w okresie od 2.01 do 17.02.2011r.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
o działalności w okresie międzysesyjnym
w okresie od 2 stycznia do 17 lutego 2011r.

- w okresie sprawozdawczym uczestniczyłem w spotkaniach noworocznych: z Wojewodą Wielkopolskim, w Wielkopolskiej Spółce Gazowniczej Dystrybucji Gazu w Gnieźnie, w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witkowie, w naradzie rocznej podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w spotkaniach gwiazdkowych „Integracja na Sportowo i świątecznie”.

- w dniu 28 stycznia br. w Budynku Oświatowym w Witkowie odbyła się promocja monografii pod redakcją prof. dr hab. Przemysława Hausera pt. „Dzieje Witkowa”. Publikacja ta jest udokumentowaniem i utrwaleniem przeszłości „Ziemi Witkowskiej” do czasów współczesnych.

- uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie funkcjonowania Urzędów Pocztowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

- wziąłem udział w Zjeździe Klubu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w Rosnówku.

- uczestniczyłem w posiedzeniach Konwentu dot. Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. :SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE.

- przeprowadzono XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W wyniku tej akcji zebrano 19.765,27 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na „Zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi”. W tym miejscu pragnę docenić wszystkich, którzy zaangażowali się i przyczynili do zorganizowania tego przedsięwzięcia na terenie naszej Gminy oraz wszystkim, którzy czynnie wsparli zbiórkę pieniędzy.

- zorganizowałem spotkanie z opiekunami Uczniowskich Klubów Sportowych, dyrektorem OK,SiR-u, prezesami organizacji pozarządowych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, pod kątem przygotowania planu zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2011r. W ramach akcji „Ferie na Orlikach 2011” zorganizowano trzy turnieje piłkarskie w Witkowie dla roczników 1995- 1997, 1998-1999 oraz 2000 i młodszych.

- dokonano analizy wniosku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- w porozumieniu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Gnieźnie zorganizowałem punkt informacyjny dla osób pragnących złożyć zeznanie podatkowe za 2010 rok.

W tym zakresie w każdy piątek rozpoczynając od 12 lutego do końca kwietnia br. dyżury pełni pracownik Urzędu Skarbowego.

- brałem udział w posiedzeniach Zarządu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

- uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na naszym terenie oraz w zebraniu sprawozdawczym Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie.

- w poszczególnych sołectwach i osiedlach zakończono zebrania wyborcze Sołtysów, Rad Sołeckich w Sołectwach; Przewodniczących oraz członków Zarządów Osiedli.

- podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Florianowie na nieodpłatny odbiór i utylizację w roku 2011 padłych zwierząt z terenu gminy Witkowo .

- zorganizowałem spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia tematów sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.

- wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.

Z zakresu obrotu nieruchomościami:

- na dzień 10 marca 2011r. ogłosiłem przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na wydzierżawienie pawilonów, w którym znajdują się trzy lokale użytkowe, położone w Ośrodku Wypoczynkowym.

- dokonano podwyższenia czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych i najem lokali użytkowych w oparciu o średnioroczny wskaźnik inflacji wynoszący w 2010r - 2,6% .

- zaktualizowano wykaz dzierżawców gruntów komunalnych przeznaczonych do opodatkowania w 2011r.

- wydano 6 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości położone na terenie gminy i miasta w Witkowie.

- wydano 1 decyzję dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania we własność nieruchomości położonych w Witkowie.

Z zakresu ochrony środowiska:

- na terenie gminy i miasta Witkowa zorganizowano na dzień 19.02.2011r. (sobota) zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który z naszego terenu nieodpłatnie odbiera firma ELEKTRORECYKLING Bartosz Kubicki z Nowego Tomyśla. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeprowadzona zostanie na terenie miasta Witkowo na parkingu przy ul. Jasnej (przy Przedszkolu), zatoce parkingowej przy ul. Braci Łukowskich (przy SP Nr 3), oraz na placu przy ul. Kosynierów Miłosławskich. Na terenach wiejskich zbiórka odbędzie się przy Świetlicach Wiejskich w Ćwierdzinie i w Folwarku.

- pozytywnie zaopiniowano program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską SP ZOZ Powidz w Witkowie.

- pozytywnie zaopiniowano wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów na terenie Zakładu w Małachowie Szemborowice dla Firmy Usługowo – Produkcyjnej (wytwarzanie komponentów paszowych z odpadów pochodzących z produkcji napojów).

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- podpisano umowę z terapeutą na prowadzenie punktu konsultacyjnego terapii uzależnień w 2011r.

- sfinansowano występ Teatru z Kielc pt. „Spotkanie narkomanki”. Był to program o charakterze profilaktyki i uzależnień dla uczniów klas gimnazjalnych.

- jako Gmina przystąpiliśmy do udziału w XI edycji kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł 2011”.

- sfinansowano wyjazd 48 wychowanków świetlicy terapeutycznej w Witkowie do kina „Helios” w ramach akcji „Ferie Zima 2011r.”

- rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki na wsparcie otrzymały Gminny Klub Sportowy „Vitcovia” w kwocie 38.400,00 zł. na szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn trampkarzy i juniorów oraz UKS „Błysk” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie w kwocie 1.600,00 zł. na organizację rajdu rowerowego i marszobiegu.

Z imprez kulturalno-sportowo-rekracyjnych:

- trwają rozgrywki VIII Edycji Mistrzostw Gminy Witkowo w halowej piłce nożnej. Zakończenie ww. mistrzostw planuje się na dzień 27 lutego 2011r.

- na dzień 24 luty br. zaplanowano podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2010r. Gościem honorowym podsumowania będzie Pan Radosław Lonka reprezentant Polski w kolarstwie górskim.

- w nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe w 2010 roku dofinansowano udział 9 sportowców wraz z opiekunem UKS – „Iskra” w obozie kondycyjnym w Szklarskiej Porębie.

- przy współudziale OKSiR-u, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, Prezesów UKS opracowano Gminny Kalendarz Imprez Kulturalno-Sportowych na 2011 rok.

- trwają rozgrywki Witkowskiej Ligii w halowej piłce nożnej dla roczników 1995 i młodszych. W lidze tej uczestniczy sześć zespołów.

- zorganizowano Mistrzostwa Gminy w halowej piłce nożnej dla klas II-IV szkół podstawowych.

W ramach współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy i miasta dofinansowano między innymi:

- wyjazdy zawodników z sekcji szachowej Jurand na mecze mistrzowskie w ramach IV Ligi Województwa Wielkopolskiego

- wyjazd Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie na koncert noworoczny do Ostrowitego Prymasowskiego i do Poznania.

- podpisałem umowę z dyrektorem OK,SiR-u na uruchomienie dodatkowych godzin pozalekcyjnych w ramach UKS na 2011r.

- dofinansowano spotkanie integracyjne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Witkowie.

Z zakresu inwestycji:

- trwają prace przy budowie hali sportowej wraz z hollem wejściowym w Witkowie. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo "Anbud" Firma Remontowo-Budowlana z Witkowa.

- Wysłano zapytania ofertowe w następujących sprawach:
 • ochrona przed bezdomnymi zwierzętami,
 • wycięcie i wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie Gminy i Miasta Witkowo,
 • dokonanie wyceny nieruchomości.

Inne ważniejsze prace i dostawy:

- zakupiono materiały biurowe na potrzeby tut. Urzędu. Dostawcą jest przedsiębiorstwo ALEKSANDRA HURT-DETAL ART. PAPIERNICZE-BIUROWE z Gniezna za kwotę 3.279,20zł brutto.

- zlecono dostawę papieru do kserokopiarek na potrzeby tut. Urzędu. Dostawcą jest przedsiębiorstwo ALEKSANDRA HURT-DETAL ART. PAPIERNICZE-BIUROWE z Gniezna za kwotę 6.720,00zł. brutto.

- rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na „Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości ok. 140 sztuk”. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo ELEKTRO-PROJEKT z Gniezna za łączną kwotę brutto 26.599,73zł.

- zlecono prowadzenie całorocznej kontroli gminnego oświetlenia ulicznego przedsiębiorstwu „ELSTACH” USŁUGI ELEKTRYCZNE, ŚLUSARSKIE, HANDEL” z Ćwierdzina.

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ul. Jasnej, Krótkiej, Wojska Polskiego w Witkowie. Projektantem jest Pan Andrzej Madaj ze Słupcy za łączną kwotę 12.000,00zł .brutto.

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy dróg gminnych w Ruchocinie, Wiekowie i z Kołaczkowa do Ćwierdzina (Wierzchowiska). Projektantem jest Pan Jerzy Nadoliński z Gniezna za łączną kwotę 13.500,00zł brutto.

- wycięto zakrzaczenia przy drogach: Folwark-Trzuskołoń, Gorzykowo-Karsewo oraz przy ul. Nowej w Witkowie.

Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych:

- trwa realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, Witkowo”.

- trwa realizacja projektu „Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Obecnie trwa dostawa dodatkowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego za kwotę 68 644,80 zł. brutto.

- przygotowuje się realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie – II etap”.

- trwa realizacja Projektu: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Przedmiotem projektu jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołaczkowo oraz wykonanie prac remontowo-budowlanych świetlic wiejskich w Gorzykowie i Mąkownicy.

- w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podpisałem również umowę o przyznanie pomocy dla Projektu pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to kwota 850 410,49 zł. Kwota dofinansowania to 338 328,00 zł. Planowany termin realizacji projektu to rok 2011.

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisałem umowę o przyznanie pomocy dla Projektu pt.: „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z remontem świetlicy wiejskiej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mielżyn oraz zagospodarowaniem terenu w Jaworowie. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 1 125 891,43 zł. Kwota dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowanych tego zadania, nie więcej jednak niż 500 000,00 zł. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy. Planowany termin realizacji tego projektu przypada na lata 2011-2012.

- W 2011r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podpisałem umowę o przyznanie pomocy dla Projektu pt.: „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ruchocinek wraz z remontem świetlic wiejskich i zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 1 009 742,50 zł. Kwota dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowanych tego zadania, nie więcej jednak niż 500 000,00 zł. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy. Planowany termin realizacji tego projektu przypada na lata 2011-2012.
- w ramach Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi otrzymano dofinansowanie na realizację Projektu pt.: „Świetlica i plac zabaw miejscem spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Wiekowo.” Projekt obejmuje wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wartość zadania to kwota 68 000,00 zł. Dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, nie więcej jednak niż 40 000,00 zł. Planowany termin realizacji tego projektu to rok 2011r. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentów dotyczących realizacji Projektu.

Dziękuję !
Luty 2011r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz