.Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
62-230 Witkowo, ul.Gnieźnieńska 1
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Protokoły z posiedzeń komisji RM - archiwum 00:
Protokoł 52/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie, odbytego w dniu 27.09.2010r.

PROTOKOŁ Nr 52/10

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie, odbytego w dniu 27 września 2010r. o godz. 11,00 w sali posiedzeń Urzędu GiM, pod przewodnictwem p.Henryka Muchy – Przewodniczącego Komisji

Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Komisji – zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył p.Piotr Janowicz – inspektor w Urzędzie Gminy i Miasta.

Otwarcia posiedzenia dokonał p.Henryk Mucha – Przewodniczący Komisji. Powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu uczestniczy wymagane quorum, po czym przedstawił projekt porządku obrad, krótcy przyjęto bez zmian, w brzmieniu:

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Kontrola wybranych świetlic wiejskich pod kątem ich stanu technicznego i wyposażenia.
4. Kontrola kompleksu obiektów komunalnych w Ruchocinku w zakresie ich stanu technicznego i zabezpieczenia niewykorzystanych budynków.
5. Inne sprawy.


Ad.1. Jak wyżej.


Ad.2. Protokoł z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednomyślnie, po indywidualnym odczytaniu.

O godz. 11,35 Komisja udała się w teren dla dokonania zaplanowanych kontroli.


Ad.3. Wyniki kontroli dokonanej w świetlicach wiejskich:

I. Świetlica wiejska w Wiekowie (obiekt w budowie).
Kontroli dokonano w obecności p.Tomasza Przychodzkiego – Sołtysa Sołectwa Wiekowo.
Do obecnie wykonywanych prac budowlanych Komisja nie miała zastrzeżeń. Jedynym mankamentem jest nie zabezpieczenie konstrukcji dachu przed grzybem i szkodnikami (korniki), nie wykonano impregnacji drewna.
Zdaniem Komisji należy przemyśleć wykucie okienka podawczego do zmywalni ze świetlicy oraz wyburzenie ścianki działowej do szatni (wykonać ladę).

II. Świetlica wiejska w Ruchocinku (po remoncie).
Kontroli dokonano w obecności p.Henryka Szymańskiego – Sołtysa Sołectwa Ruchocinek.
Stwierdzono następujące usterki, które powinny być usunięte:
1/ brak ograniczników przy drzwiach wejściowych;
2/ brak opaski wokół budynku oraz odpływów od rur spustowych;
3/ brak opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi;
4/ niesprawny wentylator w kuchni;
5/ drzwi od sanitariatów są wadliwie zamontowane (zawiasy są luźne);
6/ widoczne pęknięcie nad drzwiami przy wejściu z kuchni na korytarz;
7/ drzwi wejściowe (wejście główne) są luźne.


Ad.4. Po raz kolejny Komisja zainteresowała się obiektami budowlanymi po byłej Jednostce Wojskowej w Ruchocinku.
Po dokonaniu wizji lokalnej Komisja stwierdza, że obiekty: kuchnia, stołówka, hydrofornia i garaż są nieodpowiednio zabezpieczone przed zimą.
W budynku kuchni i stołówki powyrywane są skrzydła okienne, rura spustowa urwana, brak dachówek na dachu, wykonana krata przy wejściu zamontowana niewłaściwymi kołkami rozporowymi (jest częściowo wyrwana), rynny zapełnione, nieczyszczone, woda się przelewa.
Podobna jest sytuacja z kratą przy wejściu do budynku hydroforni.
Przy garażu opierzenie nad drzwiami garażowymi jest uszkodzone, podczas deszczu woda wylewa się na mury.

 
Ad.5. W punkcie tym zapoznano się z pismem Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Ludowego Lotnictwa Polskiego w Witkowie, dotyczącym wywozu nieczystości z terenu Ogrodu Działkowego. Pismo to nawiązywało do pisma z maja ubiegłego roku, które Burmistrz wystosował do Ogrodów Działkowych, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Komisja pozytywnie oceniła działania ww. Ogrodu Działkowego dla poprawy sytuacji w zakresie utrzymania porządku i czystości.

W kontekście spraw związanych z utrzymaniem porządku, interesowano się sprawą zawierania umów na wywóz nieczystości. Jak poinformował p.Piotr Janowicz, liczba osób, które jeszcze nie zawarły takich umów, zmalała do ok. 80.

Na tym posiedzenie zakończono – o godz. 14,35.

Przewodniczący Komisji
Henryk Mucha

Protokołowali:
H. Koźniewska
E.Dzieciuchowicz (pkt 3 i 4)

 
informacje udostępnił:Tomasz Pluciński
informacje wytworzył:Biuro Rady Miejskiej
data udostępnienia: 2010-12-01 09:10:55
ostatnia modyfikacja: Tomasz Pluciński 2010-12-01 09:10:55 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 212952