Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Informacja o działalności RM w Witkowie za okres kadencji 2006–2010r.

Informacja
o działalności Rady Miejskiej w Witkowie
za okres kadencji 2006–2010r.

Wysoka Rado! Szanowni goście !

Dobiegła końca kadencja naszej Rady. Działalność Rady miała swoje odzwierciedlenie głównie na sesjach oraz opierała się na działalności stałych i doraźnie powoływanych Komisji.
Przypomnę, że stałymi Komisjami Rady były:
1) Komisja Rewizyjna
2) Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego
3) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego
4) Komisja Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Rada powołała następujące doraźne Komisje, które służyły przygotowaniu określonych zagadnień wynikających z bieżącej działalności Rady i jej organów:

1) Zespół opiniujący kandydatów na ławników sądów powszechnych,
2) Komisja do spraw Komunalizacji Mienia,
3/ Kapituła – opiniująca kandydatów, którym nadany zostanie tytuł „Honorowego Obywatela Gminy i Miasta”.

Obecnie pozwolą Państwo, że spróbuję dokonać krótkiego, syntetycznego podsumowania działalności Rady. Natomiast przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady przedstawią po moim wystąpieniu sprawozdania z działalności swych Komisji w okresie kadencji. Informacje dotyczące wyników, efektów działalności doraźnych Komisji, były podawane do wiadomości Rady na bieżąco.

Rada Miejska tej kadencji odbyła łącznie z dzisiejszą 38 sesji. Dwie pierwsze sesje Rady były praktycznie w całości sesjami organizacyjnymi, 5 sesji było sesjami nadzwyczajnymi, 1 sesja uroczysta, pozostałe, łącznie z dzisiejszą sesją były typowo roboczymi.

Na sesjach Rada podejmowała decyzje we wszystkich rozważanych sprawach z reguły w formie uchwał, choć były i takie decyzje podjęte przez Radę, które tej formy nie wymagały. Na przykład na sesji w dniu 26 marca 2010r. Rada wydała oświadczenie o ustanowieniu pamiątkowego medalu z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego.

W okresie kadencji Rada podjęła 342 uchwały, z czego:
1) 24 uchwały miały charakter organizacyjny związany ze zmianami osobowymi w Radzie, planami pracy, statutami i regulaminami,
2) 151 uchwał dotyczyło budżetu gminy, stawek podatkowych, opłat, zaciągania kredytów, inwestycji wieloletnich itp. ,
3) 25 uchwał dotyczyło spraw związanych z obrotem nieruchomościami gminy,
4) 35 uchwał dotyczyło planowania przestrzennego,
5) 25 uchwał dotyczyło oświaty,
6) 14 uchwał dotyczyło spraw związanych z rolnictwem,
7) 68 uchwał dotyczyło innych spraw.

Zdecydowana większość uchwał Rady została zrealizowana. Uchwały będące w trakcie realizacji to uchwały dotyczące spraw z zakresu obrotu nieruchomościami, uchwały w sprawie podatków i opłat na 2010r., uchwała w sprawie budżetu na 2010r. i uchwały zmieniające ten budżet, uchwały o inwestycji wieloletniej, uchwały dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwała o Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r. Nie zrealizowano trzech uchwał dotyczących gospodarki nieruchomościami. Uchwała dotycząca sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkaniowy w Wiekowie, nie została zrealizowana, ponieważ najemca który wystąpił z wnioskiem o sprzedaż, wycofał się z powodu trudności finansowych. Uchwała o sprzedaży działki niezabudowanej w Gaju nie została zrealizowana z powodu braku chętnych na jej nabycie, natomiast uchwała o oddaniu nieruchomości w OW w Skorzęcinie w użytkowanie wieczyste, została przygotowana jako oferta inwestycyjna dla przyszłych potencjalnych inwestorów.

Ewidencja uchwał Rady Miejskiej prowadzona była w biurze Rady Miejskiej.

Również w Biurze Rady znajduje się dokumentacja dot. realizacji wniosków, zgłoszonych przez Radnych na sesjach w punkcie „Interpelacje, zapytania i wnioski” . W przeważającej większości wnioski te zostały zrealizowane, bądź czynione są starania w kierunku ich realizacji.

Przypomnę, że z reguły przed każdą sesją odbywały się posiedzenia poszczególnych stałych Komisji Rady, na których opiniowano projekty uchwał oraz inne sprawy związane z planowaną tematyką sesji. Na swych posiedzeniach Komisje nie tylko dokonywały analizy zagadnień sesyjnych, ale również zajmowały się sprawami wynikającymi z zakresu działalności danej Komisji.

W okresie kadencji odbywały się również robocze spotkania Radnych, głównie przed sesjami Rady. Na spotkaniach omawiano sprawy mające być przedmiotem obrad sesji oraz sprawy wynikające z bieżącej działalności Gminy. Spotkań roboczych o których tu mowa odbyliśmy 7.

Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej stanowi również okazję do dokonania oceny aktywności Radnych. Przyjmując za kryterium oceny aktywności Radnych ich uczestnictwo w posiedzeniach wynikające z list obecności, stwierdzę, że aktywność Radnych w pracach Rady oceniam jako bardzo dobre lub dobre.

Kadencję rozpoczynaliśmy w 15. osobowym składzie i kończymy kadencję w takim samym składzie liczbowym. W trakcie kadencji nastąpiły następujące zmiany:
- w związku z powołaniem p.Mariana Gadzińskiego na stanowisko Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta, Rada Miejska w dniu 29 grudnia 2006r. podjęła uchwałę o wygaśnięciu jego mandatu;

- wybranego w wyborach uzupełniających Radnego p.Pawła Lisiaka, 30 marca 2007r. Rada dokooptowała do składu Komisji Rolnictwa i do składu Komisji Szkolnictwa.

Na zakończenie swego wystąpienia chciałbym jako Przewodniczący Rady podziękować Radnym za współpracę, za ich ogromne zaangażowanie w wypełnianie obowiązków, które podjęli wraz z otrzymaniem mandatu Radnego.

Nie mogliśmy jako Radni wypełnić wielu postulatów naszej społeczności, bądź wypełniliśmy je nie w takim zakresie jak oczekiwało tego społeczeństwo, jak sami pragnęliśmy. Główną barierą naszych poczynań była bariera ograniczoności środków finansowych. Niemniej jako Radni możemy stwierdzić, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe do wykonania, dla dobra naszego społeczeństwa.
Czy każdy z nas Radnych wykonał swoje założenia z programu wyborczego? Na to pytanie każdy z nas musi sobie i swoim wyborcom odpowiedzieć sam.

Jeszcze raz powtórzę, że napewno każdy z nas Radnych starał się zrobić wszystko, by wykonać swój program wyborczy ku zadowoleniu swych wyborców, życie jednak nasze programy korygowało.

Chciałbym również w imieniu własnym jak i całej Rady podziękować panu Krzysztofowi Szkudlarkowi - Burmistrzowi Gminy i Miasta, panu Marianowi Gadzińskiemu – Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta, pracownikom Urzędu, działaczom samorządów wiejskich i miejskich, zakładom pracy, indywidualnym przedsiębiorcom za współpracę i pomoc udzieloną Radnym, Radzie Miejskiej i jej organom w wypełnianiu ich obowiązków.

Dziękuję!

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Witkowo, listopad 2010r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz