Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania i informacje Burmistrza: Informacja Burmistrza GiM Witkowo o działalności w okresie międzysesyjnym od 02.01 do 11.02.2010r.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
o działalności w okresie międzysesyjnym
w okresie od 2 stycznia do 11 lutego 2010r.

- uczestniczyłem w spotkaniach noworocznych: w Wielkopolskiej Spółce Gazowniczej Dystrybucji Gazu w Gnieźnie, w spotkaniu rodzin rzemiosła gnieźnieńskiego, które odbyło się w Domu Rzemiosła w Gnieźnie, w spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witkowie.

- zorganizowano i przeprowadzono XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W wyniku tej akcji zebrano 18.231,20 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na „Doposażenie Klinik Onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny dla dzieci”. W tym miejscu jeszcze raz pragnę podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się i przyczynili do zorganizowania tego przedsięwzięcia na terenie naszej Gminy oraz wszystkim, którzy czynnie wsparli zbiórkę pieniędzy.

- zorganizowałem spotkanie z opiekunami Uczniowskich Klubów Sportowych, dyrektorem OK,SiR-u, prezesami organizacji pozarządowych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, pod kątem przygotowania planu zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2010r.

- dokonano analizy wniosku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- uczestniczyłem w zebraniach wiejskich w miejscowościach: Ruchocinek, Skorzęcin, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Jaworowo, Mielżyn, Strzyżewo Witkowskie i Kołaczkowo. Głównym tematem zebrań było opracowanie i uchwalenie Planów Odnowy Miejscowości na lata 2010-2017. Opracowane dokumenty stanowić będą załączniki do wniosków składanych przez Gminę Witkowo o dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- na zaproszenie Rady Sołeckiej Małachowo Kępe wspólnie z radnym Rady Miejskiej Panem Zenonem Mietlickim uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami tego sołectwa. Spotykanie odbyło się z okazji zakończenia prac modernizacyjnych w świetlicy wiejskiej dotyczących CO. W czasie spotkania przedstawiłem również mieszkańcom tego Sołectwa plany i zamierzenia inwestycyjne na rok bieżący.

- wspólnie z przewodniczącym Komisji Finansów Rady Miejskiej Panem Grzegorzem Kaźmierczakiem, Prezesem OSP Skorzęcin Panem Zygmuntem Krallem, Naczelnikiem OSP w Skorzęcinie Panem Ryszardem Wawrzyniakiem uczestniczyliśmy w uroczystym przekazaniu samochodu strażackiego typu „IVECO” dla jednostki OSP w Skorzęcinie.

- w porozumieniu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Gnieźnie zorganizowałem punkt informacyjny dla osób pragnących złożyć zeznanie podatkowe za 2009 rok. Dyżury pełni pracownik Urzędu Skarbowego w każdy piątek rozpoczynając od 5 lutego do końca kwietnia br.

- przeprowadzono wybory Sołtysa w Sołectwie Kamionka. Nowym Sołtysem Sołectwa Kamionka wybrana została Pani Renata Robaszkiewicz. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wyboru.

- podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Florianowie na nieodpłatny odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy Witkowo w roku 2010 .

- brałem udział w posiedzeniach Zarządu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na naszym terenie.

- uczestniczyłem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Światowid”.

- zorganizowałem spotkanie z członkami Zarządu Witkowskiego Klubu Sportowego „Vitcovia”, celem omówienia zasad finansowania klubu w roku 2010.

- zorganizowałem spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia tematów sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.

- wypracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej,

- zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Z zakresu obrotu nieruchomościami:

- podpisałem warunkowe umowy sprzedaży nieruchomości stanowiących: działkę gruntową niezabudowaną położoną w Witkowie, o powierzchni 0,0555 ha, działkę gruntową niezabudowaną położoną w Witkowie, o powierzchni 0,0728 ha . Powyższe działki zostały zbyte w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w grudniu 2009r.

- wydałem zarządzenie w sprawie podwyższenia czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych i najem lokali użytkowych w oparciu o wskaźnik inflacji wynoszący za 2009r. 3,5 %.

- zaktualizowano wykaz dzierżawców gruntów komunalnych przeznaczonych dla celów podatkowych.

- wydałem cztery decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości oraz dwie decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania we własność nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta w Witkowie.

- zawarłem dziewięć umów dzierżawy gruntów położonych przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie w celu posadowienia garaży oraz 292 umowy na dzierżawę gruntu z właścicielami domków letniskowych w OW w Skorzęcinie.

Z zakresu ochrony środowiska:

- wydałem 16 decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów na terenie Gminy.

- wydałem dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Gospodarstwo Pomocnicze „ROLWOD” w Koninie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami w mieście Witkowo, Ruchocinek, Dębina, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Skorzęcin, Chłądowo, Mielżyn i Kołaczkowo.

- na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie analizowano zasadność budowy sortowni odpadów przy składowisku odpadów stałych w Chłądowie. Sortownia umożliwiłaby odzysk odpadów do powtórnego przetworzenia (metal, szkło, papier, butelki PET), a dzięki temu wydłużyłaby czas funkcjonowania składowiska.

-  w dniu 05 i 11 lutego 2010r. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyły się spotkania związane z realizacją na terenie gminy Witkowo inwestycji polegającej na „Odbudowie Strugi Bawół”. W spotkaniach udział wzięli Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, przedstawiciele inwestora – Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz Inspektoratu w Gnieźnie, przedstawiciele wykonawcy robót firmy „DRENBUD” z Poznania, przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie, a także zainteresowani sołtysi, rolnicy i mieszkańcy gminy.

Ze spraw dot. oświaty:

- zorganizowałem spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych. W czasie spotkania dyrektorzy między innymi podsumowali pracę swoich placówek oświatowych, poruszono temat tzw. średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2009 i wypłat tzw. dodatków uzupełniających zgodnie z zapisem art.30 a Karty Nauczyciela, zwrócono uwagę na rozliczanie godzin UKS, w przypadkach kiedy nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim, ponadto przedstawiono sugestię Komisji Szkolnictwa dotyczącą wykorzystania 1 kondygnacji budynku oświatowego na działalność kulturalną.

- sfinansowano wyjazd dzieci na baseny kąpielowe do Wrześni, Konina i Gniezna oraz do kina HELIOS w Gnieźnie w ramach akcji „ZIMA – 2010”.

- podpisano 6 umów na dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych w ramach Programu „Uczeń na wsi” na łączną kwotę 9.801,60 zł.

Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- podpisano umowę z terapeutą na prowadzenie punktu konsultacyjnego terapii uzależnień w 2010r.

- sfinansowano występ Teatru „Scena” z Krakowa pt. „Broń się – nie trać wiary” . Był to program o charakterze profilaktyki i uzależnień dla uczniów klas I i II Gimnazjum.

- jako Gmina przystąpiliśmy do udziału w X jubileuszowej edycji kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł 2010”

Z imprez kulturalno-sportowo-rekracyjnych:

- trwają rozgrywki VII Edycji Mistrzostw Sołectw i Osiedli Gminy Witkowo w halowej piłce nożnej. Po rozegranych 13 kolejkach na czele znajduje się Sołectwo Chłądowo przed Sołectwem Mielżyn i Zarządem Osiedla Nr 1 AC-97. Zakończenie ww. mistrzostw planuje się na dzień 28 lutego 2010r.

- na dzień 26 luty planuje się zorganizowanie Gminnego Podsumowania Roku Sportowego 2009r. w sali budynku oświatowego Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie. Gościem honorowym podsumowania będzie Pan Rafał Grotowski-hokeista na trawie, grający trener Klubu Sportowego Stella Gniezno.

- w nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe w 2009 roku dofinansowano udział 10 sportowców wraz z opiekunem UKS – „Iskra” w obozie kondycyjnym w Szklarskiej Porębie,

- przy współudziale OKSiR-u, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, Prezesów UKS opracowano Gminny Kalendarz Imprez Kulturalno-Sportowych na 2010 rok.

W ramach współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy i miasta dofinansowano między innymi:

- wyjazdy zawodników z sekcji szachowej Jurand na mecze mistrzowskie w ramach III Ligi Województwa Wielkopolskiego oraz wyjazdy zawodników zespołu UKS „Błysk” na mecze mistrzowskie w ramach I Ligi Piłki Siatkowej Powiatu Gnieźnieńskiego.

- wyjazd uczniów z Gimnazjum z Witkowa na turnieje halowej piłki nożnej do Gniezna i Kostrzyna Wielkopolskiego.

- zakup sprzętu sportowego na potrzeby UKS „DWÓJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie.

- wyjazd Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” na koncert noworoczny do Powidza.

- Jubileusz 30- lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Witkowie.

- VI Regionalny Turniej Piłki Siatkowej Old-boyów Drużyn Mieszanych powiatu gnieźnieńskiego i słupeckiego.

- podpisałem umowę z dyrektorem OK,SiR-u na uruchomienie dodatkowych godzin pozalekcyjnych w ramach UKS.

Z zakresu inwestycji:

Ogłoszono następujące przetargi nieograniczone na:

- wykonanie trzeciego etapu projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie” – przebudowa boisk sportowych i placów zabaw. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2010r.

- budowę hali sportowej wraz z holem wejściowym przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Witkowie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2010r.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na:

- wybudowanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe. Wykonawcą jest Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „POL-GAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna z Wągrowca za kwotę 5.925.820,34.zł brutto.

Inwestycje w trakcie realizacji:

- trwają prace przy wykonaniu drugiego etapu projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie” – rekultywacja plaży i remont mola. Wykonawcą jest konsorcjum: TOM-POL z siedzibą w Borkach za kwotę 952.777,68 zł brutto.

- trwają prace przy wykonaniu pierwszego etapu projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie” – wykonanie nawierzchni komunikacyjnych i obiektów małej architektury. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane ze Starczanowa za kwotę 1.711.320,62 zł brutto.

- kontynuowane są prace przy remoncie świetlic wiejskich w Małachowie Złych Miejsc, Ruchocinku, Ruchocinie, Chłądowie i w Wiekowie.

Dokonano zapytań o cenę , i tak:

- dokonano zapytania o cenę na sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Urzędu. Wybrano ofertę firmy: TYPOGRAF z Wrześni.

- zapytanie o cenę na dostawę papieru do kserokopiarek na bieżące potrzeby Urzędu. Wybrano ofertę: Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba,
z Gniezna.

- zapytanie o cenę na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości ok. 140 szt. Wybrano ofertę: J.M. Pracownia Projektowa z Gniezna.

Inne ważniejsze prace:

- zapytanie o cenę na prowadzenie całorocznej kontroli stanu oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem bieżących napraw. Wybrano ofertę Pana Stanisława Chmiela z Ćwierdzina.

- wykonano remont posadzek sal lekcyjnych i gabinetu Dyrektora w Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie. Wykonawcą była Firma Budowlana „Anbud” ze Strzałkowa.

- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi 3 (ODNOWA WSI) dla miejscowości: Skorzęcin, Ruchocinek, Mielżyn oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie zadań na terenie miejscowości: Kołaczkowo, Gorzykowo, Strzyżewo Witkowskie, Malenin, Mąkownica w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi 4 LEADER. Dokumentację wykonuje firma DOR-BUD z Gniezna.

- w związku z zaistniałą sytuacją związaną z obfitymi opadami śniegu w porozumieniu z firmą ALCOM, która wygrała przetarg na powyższe zadanie, zlecono również innym podmiotom prowadzenie odśnieżania dróg gminnych. W chwili obecnej odśnieżaniem dróg gminnych zajmuje się Firma ALCOM z Gniezna, Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa, Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Witkowa, Firma ANBUD z Witkowa, Firma Pana Jana Krzewińskiego z Dębiny i Pana Mariana Andrzejaszka z Gorzykowa. Do chwili obecnej na akcję „Zima” wydano ok. 240.000,00 zł.

Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych:

- zakończyła się ocena formalna wniosku preselekcyjnego o dofinansowanie projektu „Termomodernizacji budynków oświatowych w miejscowości Witkowo” w ramach działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, priorytet III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt został skierowany do dalszej oceny merytorycznej. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3 oraz budynku Przedszkola Miejskiego, przy ul. Jasnej w Witkowie. Całkowita wartość projektu to kwota 1,7 mln zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1,5 mln zł.

-  zakończyła się ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”, w ramach działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, priorytet III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W wyniku oceny, projekt otrzymał łącznie 14 punków, co stanowi 87,50% maksymalnej liczby punków możliwej do uzyskania. Pozytywny wynik oceny merytorycznej nie oznacza wyboru projektu do dofinansowania. Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania zostanie zatwierdzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotem projektu jest zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z niezbędnym sprzętem. Całkowita wartość projektu to kwota 700 000,00 zł., z tego kwota 420 000,00 zł. stanowiąca 60% wartości inwestycji to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast pozostała część 40%, czyli kwota 280 000,00 zł. to środki własne gminy.

- zakończyła się ocena formalna wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie – II etap”, w ramach drugiego konkursu ogłoszonego dla działania 6.1 „Turystyka”, priorytet VI „Turystyka i środowisko kulturowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt został skierowany do dalszej oceny merytorycznej. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. wykonanie przebudowy nawierzchni ciągów pieszo-jednych, modernizację sieci oświetlenia ulicznego, remont budynków recepcji oraz obiektów małej architektury. Całkowita wartość zadania to kwota 5,0 mln zł. Kwota dofinansowania stanowi 65% kosztów kwalifikowanych zadania, co stanowi 2,6 mln zł.

- w dniu 22 stycznia 2010r. podpisałem umowę na dofinansowanie projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm. Witkowo”, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość projektu to kwota 9,6 mln zł. Kwota dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 4 mln zł. Pozostała kwota na realizację w/w przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków własnych gminy. W chwili obecnej w Urzędzie Marszałkowskim trwa weryfikacja dokumentacji przetargowej. Po sprawdzeniu dokumentacji zostanie sporządzony aneks do umowy o dofinansowanie. Wartość dofinansowania po zakończonej procedurze przetargowej to kwota 3. 702 467,42 zł.

- trwa przygotowanie dokumentacji i wniosków aplikacyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa boisk sportowych w Mielżynie i Ruchocinku, zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placów zabaw w Jaworowie, Mielżynie i Ruchocinku oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie”. Całkowita wartość projektu to kwota ca 1 mln zł. W ramach Osi 4 LEADER zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo, Malenin, Mąkownica i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo”. Całkowita wartość projektu to kwota 1,1 mln zł. Kwota dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu nie więcej jednak niż 500 tys. zł.

- w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo.” Całkowita wartość projektu to kwota ca 800 tys. zł. Kwota dofinansowania to ok. 300 tys. zł.

Z zakresu gospodarki mieszkaniowej:

- w budynku wielorodzinnym w Ruchocinku przydzielono 12 lokali mieszkalnych rodzinom, które figurują w Gminnym Rejestrze Potrzeb Mieszkaniowych. Z tej możliwości nie skorzystały trzy rodziny

Dziękuję ! Luty 2010r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz