Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała V / 47 / 2003

Uchwała Nr V/47/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowościach: Małachowo Złych Miejsc, Kołaczkowo, Witkowo gm. Witkowo.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póź. zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowie przystąpi do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów następujących działek położonych w miejscowościach:
1. Małachowo Złych Miejsc nr 91/7 i 91/8 o pow. ca 1,23 ha
   - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
2. Kołaczkowo nr 18/4 o pow. ca 0,4000 ha
   - pod obiekty użyteczności publicznej (przedszkole, świetlica wiejska, biblioteka),
3. Witkowo nr 80/25 o pow. ca. 0,0401 ha
   - pod rzemiosło prywatne.

§2.
Tereny objęte opracowaniem przedstawiają załączniki graficzne do uchwały - kopie map ewidencyjnych w skali 1:5000 i 1:2500.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§4.
Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta do:
1/ ogłoszenia w miejscowej prasie oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu,
2/ zawiadomienia na piśmie organów właściwych do uzgodnienia projektów miejscowych planów,
3/ zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego i Sejmiku Samorządowego w Poznaniu.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do uchwały Nr V/44/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2003r.
w sprawie inwestycji wieloletniej p.n. "Budowa sali sportowej w Mielżynie gm. Witkowo."

Rozwój kultury fizycznej wymaga budowy nowych obiektów sportowych.
Budżet gminy i miasta Witkowo na rok 2003 określił wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych w tym na budowę sali sportowej w Mielżynie w kwocie 400.000,00 zł. Podejmowana inwestycja przekracza tą kwotę, zatem podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

drukuj pobierz pdf    

wstecz