Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z realizacji uch. XIV/116/04 RM w Witkowie z dnia 25.06.2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

Sprawozdanie
z realizacji uchwały Nr XIV/116/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

W związku z obowiązkiem nałożonym na gminy przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zm./ Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr XIV/117/04 w sprawie zmiany w Gminnym Programie Ochrony Środowiska uchwalonym uchwałą Nr XVI/115/00 z dnia 27 kwietnia 2000r. oraz został opracowany i zatwierdzony uchwałą Nr XIV/116/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2004r. Gminny Plan Gospodarki Odpadami, który określa wielkości wytwarzanych i składowanych odpadów komunalnych na lata 2004 - 2014.
Uchwalony Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami nawiązują do Polityki  Ekologicznej Państwa, określają zadania związane z ochroną środowiska
i umożliwią uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na ich realizację.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych proekologicznych należy zaliczyć wybudowane w roku 2003 składowisko odpadów komunalnych w Chłądowie o pojemności 72 tys. m3. Pozwoli to w perspektywie kilkunastu lat na zminimalizowanie zagrożenia dla środowiska spowodowanego odpadami stałymi, które stanowią w gminie nadal poważny problem. W roku 2003 na składowisku zdeponowano 768 ton odpadów komunalnych, w roku 2004 zdeponowano 2283 ton, w roku 2005 zdeponowano 2923 tony , a w roku 2006 /za okres 11 miesięcy/ zdeponowano  3004 tony odpadów komunalnych stałych, w tym 308 ton dostarczonych przez EKO Strzałkowo.
Na terenie naszej gminy usuwaniem odpadów komunalnych stałych zajmują się firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EKO" Strzałkowo, Firma Handlowo - Usługowa "ALKOM" Henryk Sienkiewicz Poznań, a odpadów komunalnych ciekłych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołaczkowie, Andrzej Nowakowski Publiczny Transport Cięzarowy w Witkowie, Florian Zieliński w Witkowie.
Zgodnie z przyjętym Planem Gospodarki Odpadami, należy ograniczyć ilości deponowanych odpadów komunalnych na składowisku poprzez ich segregowanie i selektywną zbiórkę. Segregowanie odpadów /ze względu na brak sortowni/ winno odbywać się w miejscu wytwarzania tj. "u źródła" i na składowisku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo selektywną zbiórkę odpadów prowadzi się od roku 2002. Na terenie gminy jest ustawionych 35 kpl. na szkło i plastik w tym: na terenie miasta Witkowo 19 kpl. i 16 kpl. we wsiach: Chłądowo, Ćwierdzin, Folwark, Gorzykowo, Jaworowo, Kołaczkowo, Malenin, Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Wierzbiczany - Sołectwo Małachowo Kępe, Mąkownica, Mielżyn, Ostrowite Prymasowskie, Ruchocinek, Skorzęcin, Sokołowo i Wiekowo /w ostatnich czterech wsiach jest tylko jeden pojemnik na szkło/. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie ustawionych jest sześć pojemników na szkło i jedenaście na plastik.
W roku  2004 zebrano 65,9 t szkła, plastiku, papieru, a w roku 2005 zebrano 62,9 t szkła, plastiku i makulatury.  Opakowania /szkło/ odbierane są przez "URBIS" Sp. z o.o. w Gnieźnie i do jesieni 2005r. przez Wielkopolską Korporację Organizacja Odzysku, Recykling Sp. z o.o. w Poznaniu, następnie przez Transport Ciężarowy Zbiórka, Skup Odpadów Janusz Błachowski ze Wrześni, a od 1.03.2006r. Firmę Handlowo Usługową "ALKOM" z Poznania.
Najważniejszym zadaniem dla Gminy jest objecie wszystkich gospodarstw domowych obowiązkowym wywozem odpadów komunalnych. Szacuje się, że miasto objęte jest w 100%, a na terenach wiejskich około 80% gospodarstw domowych. Po dostarczeniu na koniec roku wykazów zawartych umów przez ZGK Witkowo, EKO Strzałkowo i ALKOM w Poznaniu, zostaną przeprowadzone kontrole w terenie dotyczące gospodarki odpadami stałymi i ciekłymi u właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają podpisanych przedmiotowych umów.

Z uwagi na brak kompostowni na terenie gminy istnieją trudności w zagospodarowaniu i składowaniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Odpady "zielone" z terenów zieleni miejskiej i Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzecinie /liście/, przekazywane są do wykorzystania i kompostowania indywidualnym rolnikom. Na terenach wiejskich i na obszarach miasta z zabudową jednorodzinną, prowadzone jest kompostowanie "przydomowe" frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Małachowo Wierzbiczany wykorzystywane są do rekultywacji gruntów /Skorzecin/ i "dzikich" składowisk /Malenin, Ruchocin/. W roku 2004 gmina przejęła 153,8 ton, a w roku 2005 245 ton osadów ściekowych.
Wszystkie szkoły na terenie naszej gminy przystąpiły do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych przez Firmę Organizacja Odzysku "REBA". Ponadto, pojemniki na zużyte baterie znajdują się w sklepach na terenie miasta Witkowo /GS przy ul. Poznańskiej, EURO SAM, Biedronka, Polo Market, EKO/ oraz Urzędzie Gminy.
Na terenie gminy znajdują się punkty skupu złomu: Gminna Spółdzielnia  "Samopomoc Chłopska" w Witkowie ul. Dworcowa 6, punkt skup złomu Tomasz Sieradzki ul. Warszawska 35 i punkt skupu złomu Krzysztof Janasik ul. Dworcowa 11/5.
Ponadto, w gminie znajduje się Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu  Elektrycznego i Elektronicznego ul. Nowa 7 w Witkowie, prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie. Punkty zbierania znajdują się również w sklepach sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz  w aptece ul. Poznańska 18. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Punkt złomowania samochodów i sprzętu  AGD i RTV w Mielzynie Eugeniusz Mizera".
Gmina Witkowo posiada podpisana umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym "HETMAN" Spółka z o.o. w Florianowie na nieodpłatny odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu naszej gminy.
Odnośnie likwidacji wyrobów zawierających azbest,  zgodnie z art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, materiał ten został określony jako substancja stwarzająca szczególne zagrożenie dla środowiska. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r. dopuszcza wykorzystywanie i użytkowanie wyrobów zawierających azbest do dnia 31.12.2032r.
W 2004r. Gmina przeprowadziła częściową inwentaryzację wyrobów azbestowo-cementowych /eternitu/ na terenach wiejskich, angażując w te prace sołtysów.
Z terenu miasta nie posiadamy pełnych danych dotyczących ilości i jakości wyrobów azbestowo-cementowych. Zgodnie z  § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r. wszyscy właściciele, zarządcy lub użytkownicy miejsc, w których są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, dokonują inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Osoby fizyczne na podstawie inwentaryzacji sporządzają informację, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia i przedkładają Burmistrzowi. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.  Szacunkowo do roku 2033 na terenie gminy Witkowo powstanie około 4100 Mg odpadów azbestowo - cementowych. Najbliższym naszej gminie składowiskiem odpadów niebezpiecznych jest miejscowość Pasieka gm. Trzemeszno, gdzie między innymi można składować odpady zawierające azbest.
W roku 2005 Rada Miejska w Witkowie pojęła uchwałę Nr XXIII/214/05 w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęła Statut Związku Gmin Szlaku Piastowskiego. Głównym celem utworzonego Związku Gmin Szlaku Piastowskiego jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w sprawach reprezentowania   i koordynowania działań związanych z gospodarką wodną, ochroną powierzchni ziemi, ochrony powietrza oraz prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami na obszarze powiatów Gniezno - Września. Planowana jest modernizacja i rozbudowa istniejącego składowiska w Lulkowie - budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, co jest zgodnie z Wojewódzkim i Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami.

Mimo wybudowania składowiska odpadów, nadal porzucane są przez mieszkańców różne odpady   i powstają "dzikie" wysypiska, które są sukcesywnie likwidowane. Porządkowano tereny "dzikich" wysypisk we wsiach: Malenin, Ruchocin, Chłądowo Gaj, Piaski i Sokołowo.

Witkowo, dnia  20.12.2006r.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz