Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Protokoły z sesji RM - archiwum » Protokoł I sesji Rady Miejskiej (24.11.2006)
A A A

Protokoły z sesji RM - archiwum: Protokoł I sesji Rady Miejskiej (24.11.2006)

P R O T O K O Ł   Nr  I/06

z I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie
odbytej w dniu 24 listopada 2006r.  o godz. 12,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Uczestniczący w sesji Radni - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Uczestniczący w sesji goście oraz sołtysi i przewodniczący Zarządów Osiedli - zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.


Pan Bogusław Mołodecki powitał uczestników sesji, po czym poinformował, że na podstawie art.20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, jako Przewodniczący Rady Miejskiej ubiegłej kadencji, zwołał I inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Witkowie. Następnie p.Mołodecki oddał głos p.Henrykowi Mucha, by zgodnie z art.20 ust. 2c ww. ustawy, jako najstarszy wiekiem Radny,  poprowadził obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.

Pan Henryk Mucha podziękował za powierzenie mu prowadzenia sesji, po czym dokonał otwarcia sesji.  Powitał zebranych Radnych i zaproszonych gości i na podstawie listy obecności Radnych stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 Radnych na ogólną liczbę 15, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować uchwały.

Następnie zebrani wysłuchali hejnału gminy, w wykonaniu trębacza p.Kazimierza Lesiaka z Witkowa.

Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar tragedii w kopalni Halemba.

Informację o wynikach wyborów do Rady Miejskiej i wynikach wyborów Burmistrza przedstawiła p.Alicja Wentland - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej.

Przedstawiona przez p.Wentland informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie p.Wentland wręczyła p.Krzysztofowi Szkudlarkowi - Burmistrzowi Gminy i Miasta oraz Radnym Rady Miejskiej zaświadczenia o wyborze, gratulując każdemu wyboru.

Wręczaniu zaświadczeń towarzyszyły oklaski uczestników sesji.

Po czym Rada przystąpiła do aktu ślubowania Radnych.

Prowadzący obrady p.Henryk Mucha poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania w poniższym brzmieniu:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

Jako pierwszy ślubowanie złożył p.Henryk Mucha, a następnie ślubowanie złożyli, kolejno wyczytywani przez najmłodszego Radnego - p.Tomasza Deskowskiego, pozostali Radni Rady Miejskiej w Witkowie.

Prowadzący obrady poinformował, że ślubowanie Burmistrza odbędzie się w terminie późniejszym, na sesji zwołanej po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów wójtów, burmistrzów na obszarze całego kraju, tj. po II turze tych wyborów.

Nawiązując  do złożonego ślubowania p.Henryk Mucha stwierdził, że Radni są już pełnoprawnymi członkami Rady, pogratulował im i życzył dobrych, ciekawych rozwiązań i powodzenia w pełnieniu mandatu.  Po czym przedstawił porządek obrad i spytał o ewentualne uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie o wynikach wyborów do Rady Miejskiej i wynikach wyboru Burmistrza.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
7. Powołanie stałych Komisji Rady Miejskiej i ustalenie ich składów osobowych.
8. Informacja o działalności Rady Miejskiej w kadencji 2002r.-2006r.
9. Informacja Burmistrza o stanie Gminy.
10. Inne sprawy.
11. Zamknięcie obrad I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.


Ad.1., Ad.2., Ad.3. i Ad.4.    jak  wyżej.


Ad.5. Na wstępie prowadzący obrady p.Henryk Mucha poinformował, że zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego - bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Tajny tryb głosowania wymaga powołania Komisji Skrutacyjnej, która głosowanie przeprowadzi. Zaproponował, by Komisja liczyła 3 osoby i została powołana po ustaleniu listy kandydatów na Przewodniczącego Rady.

Uwag nie zgłoszono.

Po czym przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Zgłoszono kandydaturę p.Bogusława Mołodeckiego.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Do składu Komisji Skrutacyjnej Radni zgłosili następujące kandydatury:

1/ p.Piotra Jóźwika
2/ p.Krzysztofa Bykowskiego
3/ p.Edwina Dzieciuchowicza.

Ww. osoby wyraziły zgodę na pracę w omawianej Komisji.

Rada większością głosów (14 "za", 1 wstrzymujący się) zaaprobowała ww. kandydatury powołując Komisję Skrutacyjną w powyższym składzie, a po dokonaniu wyboru p.Piotra Jóźwika na Przewodniczącego tejże Komisji, Komisja przystąpiła do pracy.

W trakcie przygotowywania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania, p.Henryk Mucha przedstawił zasady głosowania stosowane dotychczas podczas wyborów Przewodniczącego Rady, a mianowicie:

1. Głosowanie jest tajne.
2. Radni głosują na karcie zawierającej nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów, według kolejności zgłoszenia.
Karta do głosowania opieczętowana jest pieczęcią Rady Miejskiej w Witkowie.
3. Przewodniczącego wybieramy jednego, wobec czego:
a/ głos jest ważny tylko wtedy, gdy odda się go na jednego z kandydatów umieszczonych na karcie do głosowania. Głosowanie polega na postawieniu znaku "x" w kratce z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata;
b/ postawienie znaku "x" w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
4. Wybranym do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady zostaje ten kandydat, który uzyska bezwględną większość głosów ważnych.
(bezwględna większość oznacza, iż wymagana jest liczba głosów "za" przewyższająca co najmniej o jeden pozostałe ważnie oddane głosy).
5. W sytuacji uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów - glosowanie przeprowadza się ponownie na tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Z uwagi na zgłoszenie jednego kandydata na Przewodniczącego Rady, p.Piotr Jóźwik - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wskazał, że powyższe zasady muszą ulec modyfikacji. Zaproponował, że na karcie do głosowania zostanie umieszczone jedno nazwisko, przy którym w kratkach z prawej strony zostaną przez Komisję Skrutacyjną wpisane słowa: "tak" i "nie".  Głos jest ważny, jeśli postawi się znak "x" przy jednym z tych słów.

Uwag i pytań nie zgłoszono. Zasady głosowania przyjęto jednomyślnie.

Następnie p.Jóźwik odczytywał nazwiska Radnych w porządku alfabetycznym, wręczał im kartę do głosowania, a po dokonaniu wyboru przy mównicy, Radni kolejno wrzucali głosy do urny.

Na czas obliczania głosów przez Komisję Skrutacyjną, p.Mucha ogłosił krótką przerwę.

P r z e r w a     trwała od godz. 12,35 do godz. 12,45.

Po przerwie p.Piotr Jóźwik - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokoł z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
Zebrani przyjęli wynik głosowania oklaskami.

Protokoł Komisji Skrutacyjnej (wraz z głosami) w sprawie jak wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie na podstawie przedstawionego protokołu Komisji Skrutacyjnej, p.Henryk Mucha stwierdził, że Rada Miejska podjęła swą pierwszą uchwałę - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie. Pogratulował p.Mołodeckiemu wyboru, przekazał insygnia sprawowanej władzy, nakładając mu ozdobny łańcuch z tabliczką "Przewodniczący Rady Miejskiej" i prosił o dalsze prowadzenie obrad.

U C H W A Ł A    Nr I / 1 / 06      w sprawie jak wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Nowo wybrany Przewodniczący Rady - p.Bogusław Mołodecki podziękował Radnym za oddane na niego głosy, a p.Henrykowi Mucha - za prowadzenie obrad. Dodał, że jest to jego IV kadencja, postara się, by obrady były przeprowadzane sprawnie.


Ad.6. Na wstępie p.Przewodniczący Rady przytoczył treść art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym mówiącego m.in.  o wyborze 1 - 3 Wiceprzewodniczących Rady - bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Wobec określenia w Statucie Gminy i Miasta Witkowo liczby Wiceprzewodniczących - 2 -  przystąpiono do ich wyboru.

 Radni zgłosili następujące kandydatury na Wiceprzewodniczących Rady:
 1/ p.Mariana Walczaka
 2/ p.Romana Popka
 3/ p.Tomasza Deskowskiego.

Pan Marian Walczak i p.Roman Popek wyrazili zgodę na kandydowanie, p.Tomasz Deskowski nie wyraził zgody na kandydowanie.

Pan Przewodniczący Rady poinformował, że procedura związana z wyborem Wiceprzewodniczących jest taka sama jak przy wyborze Przewodniczącego, z tą różnicą, że dla ważności głosu należy postawić znak "x" najwyżej przy dwóch nazwiskach kandydatów. Postawienie znaku "x" w więcej niż dwóch kratkach lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Nazwiska kandydatów zostaną umieszczone na jednej karcie.

Do powyższej procedury Radni nie zgłosili pytań bądź uwag, przyjęto ją jednomyślnie.

W związku z tym, że żaden z członków Komisji Skrutacyjnej nie został zgłoszony jako kandydat na wiceprzewodniczącego Rady, Rada jednogłośnie prace związane z przeprowadzeniem wyboru powierzyła Komisji Skrutacyjnej powołanej w punkcie 5 porządku obrad.

Po czym Komisja przystąpiła do pracy (na czas przygotowania kart do głosowania p.Przewodniczący ogłosił krótką 5-minutową przerwę).

Aktu głosowania dokonano w taki sam sposób, jak przy wyborze Przewodniczącego Rady.

Po dokonaniu przez Radnych wyboru i wrzuceniu kart do urny Komisja udała się na salę narad, a na czas obliczania głosów p.Przewodniczący  ogłosił przerwę w obradach.

P r z e r w a    trwała od godz. 13,00  do  godz. 13,15.

Po przerwie p.Piotr Jóźwik - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokoł z przeprowadzonego głosowania.
Wyniki wyborów zebrani przyjęli oklaskami.

Protokoł z ww. głosowania (wraz z głosami) stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po czym na podstawie ww. protokołu Komisji Skrutacyjnej p.Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła kolejną uchwałę, w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady. Na prośbę p.Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący panowie: Marian Walczak i Roman Popek zajęli miejsca za stołem prezydialnym.

U C H W A Ł A   Nr I / 2 / 06 w sprawie jak wyżej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7. Pan Przewodniczący poinformował, że jak stanowią przepisy ustawy o samorządzie gminnym, Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest więc komisją szczególną, powoływaną obligatoryjnie, w związku z czym zaproponował, by jej skład osobowy ustalić w pierwszej kolejności, a następnie ustalić rodzaje i składy osobowe pozostałych komisji.

Rada jednogłośnie przyjęła powyższą propozycję.

Wobec powyższego przystąpiono do ustalania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Pan Przewodniczący poinformował, że zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 7 do Statutu Gminy i Miasta. Jak stanowi art.18a ustawy o samorządzie gminnym, w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Radni pełniący funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady. Ponadto zgodnie z §15 ust.5 Statutu Gminy i Miasta , członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być radny - pracownik jednostki organizacyjnej gminy, ani też radny - małżonek , krewny I stopnia czy powinowaty II stopnia pracownika jednostki organizacyjnej gminy. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz 3 członków, w sumie 5 Radnych. Komisja powoływana jest uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

Radni zgłosili następujące kandydatury do składu Komisji Rewizyjnej:

 1/ p.Zenona Mietlickiego
 2/ p.Eugeniusza Czaplickiego
 3/ p.Grzegorza Kaźmierczaka
 4/ p.Edwina Dzieciuchowicza
 5/ p.Henryka Mucha
 6/ p.Jerzego Skrzypka.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, z wyjątkiem p.Kaźmierczaka, który zgody nie wyraził.

Pan Przewodniczący zaproponował, by funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełnił p.Henryk Mucha, który pełnił taką funkcję w poprzedniej kadencji, ma doświadczenie i ukończył szkolenia w tym zakresie, organizowane m.in. przez Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Innych propozycji nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący poddał podaną przez siebie kandydaturę pod głosowanie.

Rada jednogłośnie dokonała wyboru p.Henryka Mucha na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Po czym zgłoszono kandydaturę p.Edwina Dzieciuchowicza do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Rada jednogłośnie dokonała jego wyboru.

Do przedstawionego przez p.Przewodniczącego Rady projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A   Nr I / 3 / 06 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady pogratulował Radnym wyboru do ww. Komisji.


Następnie przystąpiono do ustalania liczby i rodzajów pozostałych stałych Komisji Rady.

Pan Przewodniczący poinformował, że jedynie komisja rewizyjna jest komisją obligatoryjną, a inne komisje problemowe Rada powołuje dowolnie, w głosowaniu jawnym. Statut Gminy i Miasta nie określa ani liczby ani rodzajów komisji, §15 ust.3 Statutu stanowi jedynie, że powołanie komisji następuje w drodze uchwały. Dla ułatwienia podjęcia decyzji Radni otrzymali wykaz zawierający nazwy Komisji, jakie działały w poprzedniej kadencji. Radni otrzymali również projekt uchwały o powołaniu stałych komisji na obecną kadencję.
Po czym p.Przewodniczący otworzył tematyczną dyskusję, przypominając na jej wstępie, że w poprzedniej kadencji działały następujące Komisje problemowe i takie proponuje się również na tę kadencję:
1/ Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego;
2/ Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego;
3/ Komisja Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Witkowie oraz określenia przedmiotu ich działania.

Do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

U C H W A Ł A   Nr I / 4 / 06  w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po czym przystąpiono do ustalania składów osobowych Komisji Rady.

Pan Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 49 ust.3 Regulaminu Rady Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych, po czym ogłosił przerwę, prosząc by w czasie jej trwania Radni zdeklarowali się, w której Komisji chcieliby pracować.

P r z e r w a   trwała  od godz. 13,30  do godz. 13,45.

Po przerwie p.Przewodniczący odczytał propozycje składów osobowych Komisji, wg dokonanych przez Radnych deklaracji i stwierdził, że Radni zadeklarowali się do Komisji zgodnie z ww. regulaminowymi zasadami. Następnie poinformował, że zgodnie z §15 ust.4 Statutu, Rada winna dokonać wyboru Przewodniczących Komisji, w głosowaniu jawnym, z tym, że zgodnie z §49 ust.2 Regulaminu Rady, Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej. Zaproponował, by każdy Radny głosował jedynie "za" jednym kandydatem na przewodniczącego danej Komisji.

Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie, innych propozycji nie zgłoszono.

Przystąpiono do wyboru Przewodniczących poszczególnych Komisji:

  1/ na Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zgłoszono kandydaturę p.Grzegorza Kaźmierczaka.
Rada większością głosów (14 "za", 1 wstrzymujący się) wybrała p.Grzegorza Kaźmierczaka na Przewodniczącego tejże Komisji;

  2/ na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego zgłoszono kandydaturę p.Ireneusza Kwapicha.
Rada jednogłośnie wybrała p.Ireneusza Kwapicha na Przewodniczącego tejże Komisji;

  3/ na Przewodniczącego Komisji Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zgłoszono kandydaturę p.Tomasza Deskowskiego i kandydaturę p.Piotra Jóźwika.
Rada większością głosów (11 "za", 1 przeciw, 3 wstrzymujące się) wybrała p.Piotra Jóźwika na Przewodniczącego tejże Komisji.
(za kandydaturą p.T.Deskowskiego głosowało 2 Radnych, 6 było przeciwnych, 7 wstrzymujących się).

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej i poddał go pod głosowanie.

U C H W A Ł A   Nr I / 5 / 06 w sprawie jak wyżej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze Statutem, zastępców przewodniczących Komisji Komisje wybiorą na swych pierwszych posiedzeniach.


Ad. 8. Informację o działalności Rady Miejskiej w Witkowie w kadencji 2002r. - 2006r. przedstawił p.Bogusław Mołodecki - jako Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji.
Po czym p.Przewodniczący zaprosił p.Krystynę Żok, wybraną po raz pierwszy na Radną Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, do współpracy z Radą Miejską w Witkowie. Zachęcał do współpracy również p.Waldemara Webnera, który funkcję Radnego Rady Powiatu pełni już trzecią kadencję.

Do przedstawionej przez p.Przewodniczącego ww. informacji nie zgłoszono uwag, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że  Rada przyjęła informację do wiadomości. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9. Pan Burmistrz pogratulował Radnym wyboru. Stwierdził, że I inauguracyjna sesja i ślubowanie Radnych to powód do satysfakcji, ale też zobowiązanie. Radni otrzymali mandat zaufania od swoich wyborców i najważniejszym przez te cztery lata będzie podejmowanie wspólnych inicjatyw, prowadzących do rozwoju gminy w szerokim tego słowa znaczeniu, aby mieszkańcom ułatwić życie. Tak się składa, stwierdził dalej p.Burmistrz, że niemalże wszyscy Radni to osoby sprawdzone i doświadczone, znające problematykę samorządu. Wyraził przekonanie, że współpraca będzie dobra, będziemy działać w oparciu o zgodę, która buduje. Życzył Radnym dużo sukcesów, by każdy za cztery lata mógł powiedzieć, że niemalże wszystko wykonał, z tego co dziś planuje. Przypomniał, że jak wynika z informacji Miejskiej Komisji Wyborczej, z Komitetu Wyborczego "Samorządna Gmina" jest 12 Radnych, ale jest Radnych 15, on 16-ty i sądzi że od dzisiaj będą działać  wspólnie, bez względu na to z jakiego Komitetu startowali do wyborów. Jeszcze raz życzył Radnym sukcesów i wszystkiego dobrego, a sobie - dobrej współpracy z Radnymi.   Następnie p.Burmistrz zwrócił się do Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej ze słowami podziękowania za sprawne przeprowadzenie wyborów i ogrom pracy z tym związany. Pogratulował również radnym Rady Powiatu, życząc im dobrej współpracy z samorządem gminnym.

Następnie p.Burmistrz przedstawił "Sprawozdanie o sytuacji finansowej gminy na dzień 30.09. 2006r."
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego p.Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska przyjęła sprawozdanie do wiadomości.


Ad.10. Pan Przewodniczący Rady poruszył następujące sprawy:
1/ poinformował o obowiązku złożenia przez Radnych Przewodniczącemu Rady oświadczeń majątkowych. Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym oświadczenie majątkowe składa się w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania tj. do 24 grudnia br. wraz z kopią PIT za 2005r. Radni którzy nie złożą ww. oświadczenia w tym terminie, ponoszą następujące konsekwencje: utrata prawa do diety i wygaśnięcie mandatu. Oprócz oświadczeń majątkowych zgodnie z art. 24j ust. 1 i 2 ustawy, Radni zobowiązani są do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka na terenie gminy, oświadczenia o zawartych przez małżonka umów cywilnoprawnych oraz informacji o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej na terenie gminy. Wymienione oświadczenia i informacja, muszą być złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru, tj. do dnia 12 grudnia br. Konsekwencje niezłożenia tych oświadczeń i informacji są takie same, jak niezłożenie oświadczenia majątkowego;

2/ prosił Radnych o dostarczenie do biura Rady fotografii na legitymację Radnego;

3/ poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w ciągu 7 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów, burmistrzów.


Ad.11. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie p.Przewodniczący Rady zamknął jej obrady o godz. 14,30.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Protokołowała:
H. Koźniewska

drukuj pobierz pdf    

wstecz